Englesko-hrvatski rječnik temeljnih matematičkih pojmova

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Skoči na: orijentacija, traži

Ovaj rječnik temelji se na radu koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem (07.01.)

$\sigma$

 • $\sigma$-additive function = prebrojivo aditivna funkcija

A

 • abscissa = apscisa, os apscisa
 • absolute convergence = apsolutna konvergencija
 • absolute error = apsolutna pogreška
 • absolute value = apsolutna vrijednost, apsolutna vrijednost kompleksnoga broja
 • absolute value of a field = apsolutna vrijednost polja
 • accumulation point = gomilište
 • acute angle = šiljasti kut
 • acute triangle = šiljastokutni trokut
 • addend = pribrojnik
 • addition = zbrajanje
 • addition formula = adicijska formula
 • additive arithmetic function = aditivna aritmetička funkcija
 • additive function = aditivna aritmetička funkcija, aditivna funkcija
 • additive map = aditivna funkcija
 • adjacent leg = priležeća kateta
 • adjoint matrix = adjungirana matrica
 • adjoint operator = adjungirani operator
 • affine function = afina funkcija
 • affine line = afini pravac
 • affine plane = afina ravnina
 • affine space = afini prostor
 • affine variety = afina višestrukost
 • algebra = algebra
 • algebraic closure = algebarsko zatvorenje polja
 • algebraic closure of a field = algebarsko zatvorenje polja
 • algebraic curve = algebarska krivulja
 • algebraic element = algebarski element
 • algebraic equation = algebarska jednadžba
 • algebraic expression = algebarski izraz
 • algebraic extension = algebarsko proširenje polja
 • algebraic extension of a field = algebarsko proširenje polja
 • algebraic fraction = algebarski razlomak
 • algebraic function = algebarska funkcija
 • algebraic geometry = algebarska geometrija
 • algebraic number = algebarski broj
 • algebraic operation = algebarska operacija
 • algebraic structure = algebarska struktura
 • algebraic variety = algebarska višestrukost
 • algebraically closed field = algebarski zatvoreno polje
 • algorithm = algoritam
 • almost certain event = gotovo siguran događaj
 • almost impossible event = zanemarivi događaj
 • almost sure event = gotovo siguran događaj
 • alternating series = izmjenični red
 • altitude = visina, visina trokuta
 • amplitude = amplituda
 • analysis = matematička analiza
 • analytic function = analitička funkcija
 • analytic geometry = analitička geometrija
 • angle = kut
 • angle between line and plane = kut pravca i ravnine
 • angle between straight line and plane = kut pravca i ravnine
 • angle between two planes = kut dviju ravnina
 • angle between two straight lines = kut dvaju pravaca
 • angle bisector = simetrala kuta
 • annulus = kružni vijenac
 • antihermitian matrix = antihermitska matrica
 • antilogarithm = antilogaritam
 • antisymmetry = antisimetričnost
 • apex = vrh piramide, vrh stošca
 • applicate axis = os aplikata
 • approximate formula = približna formula
 • approximation = aproksimiranje
 • apsolute value on a field = apsolutna vrijednost polja
 • arc = luk
 • arc degree = kutni stupanj
 • arc length = duljina luka krivulje
 • arc of a curve = luk
 • arcdegree = kutni stupanj
 • Archimedean absolute value = arhimedska apsolutna vrijednost
 • Archimedean spiral = Arhimedova spirala
 • arcus cosine = arkus kosinus
 • arcus cotangent = arkus kotangens
 • arcus sine = arkus sinus
 • arcus tangent = arkus tangens
 • area = površina
 • area function = area-funkcija
 • argument = argument funkcije
 • argument of a complex number = argument kompleksnoga broja
 • argument of a function = argument funkcije
 • arithmetic = teorija brojeva
 • arithmetic function = aritmetička funkcija
 • arithmetic mean = aritmetička sredina
 • arithmetic operation = aritmetička operacija
 • arithmetic progression = aritmetički niz
 • arithmetic sequence = aritmetički niz
 • arithmetical function = aritmetička funkcija
 • ascending sequence = rastući niz
 • associative algebra = asocijativna algebra
 • associative operation = asocijativna operacija
 • associative ring = asocijativni prsten
 • associativity = asocijativnost
 • asymptote = asimptota
 • atomic proposition = jednostavna izjava
 • axial symetry = osna simetrija
 • axially symetric figure = osnosimetrični lik
 • axiom = aksiom
 • axiom of choice = aksiom izbora
 • axiomatic set theory = aksiomatska teorija skupova
 • axis of a cone = os stošca
 • axis of a parabola = os parabole
 • axis of a rotation = rotacijska os
 • axis of a symmetry of a parabola = os parabole
 • axis of abscissas = os apscisa
 • axis of ordinates = os ordinata
 • axis of symmetry = os simetrije

B

 • ball = kugla
 • Banach space = Banachov prostor
 • bar chart = stupčasti dijagram
 • barycenter = težište
 • base = osnovka piramide, osnovka prizme, osnovka valjka
 • base of a cone = osnovka stošca
 • base of a logarithm = baza logaritma
 • base of a number system = brojevna osnova
 • base of a prism = osnovka prizme
 • base of a pyramid = osnovka piramide
 • base of a trapezium = osnovica trapeza
 • base of a trapezoid = osnovica trapeza
 • base of cylinder = osnovka valjka
 • base of natural logarithm = baza prirodnoga logaritma
 • basis case = indukcijska baza
 • basis function = bazna funkcija
 • basis Jordan block = temeljna Jordanova klijetka
 • basis of a vector space = baza vektorskoga prostora
 • basis vector = bazni vektor
 • Bayes' formula = Bayesova formula
 • Bayes' theorem = Bayesova formula
 • Bernoulli random variable = Bernoullijeva slučajna varijabla
 • Bernoulli's law of large numbers = Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva
 • Bernoulli's scheme = Bernoullijeva shema
 • bijection = bijekcija
 • bijective function = bijekcija
 • bilinear binary operation = bilinearna binarna operacija
 • bilinear form = bilinearna forma
 • billion = bilijun, milijarda
 • binary logarithm = binarni logaritam
 • binary numeral system = binarni sustav
 • binary operation = binarna operacija
 • binary relation = binarna relacija
 • binary system = binarni sustav
 • binary tree = binarno stablo
 • binomial = binom
 • binomial coefficient = binomni koeficijent
 • binomial random variable = binomna slučajna varijabla
 • binomial series = binomni red
 • binomial theorem = binomni teorem
 • binomial triangle = Pascalov trokut
 • biquadratic equation = bikvadratna jednadžba
 • body of revolution = rotacijsko tijelo
 • Boolean algebra = Booleova algebra
 • Boolean expression = Booleov izraz
 • Boolean function = funkcija istinitosti
 • Boolean lattice = Booleova algebra
 • Borel set = Borelov skup
 • Borel sigma algebra = Borelova sigma-algebra
 • boundary condition = rubni uvjet
 • boundary of a polyhedron = rub poliedra
 • boundary-value problem = rubna zadaća
 • bounded function = omeđena funkcija
 • bounded lattice = omeđena rešetka
 • bounded linear operator = ograničeni linearni operator
 • bounded operator = ograničeni linearni operator
 • bounded sequence = omeđeni niz
 • bounded set = omeđeni skup, omeđeni skup

C

 • calculus = infinitezimalni račun
 • cancellation = skraćivanje
 • canonical basis of a vector space = standardna baza vektorskoga prostora
 • Cantor set = Cantorov skup
 • cardinal = glavni broj
 • cardinal number = glavni broj, glavni broj skupa
 • Cartesian coordinate system = pravokutni koordinatni sustav
 • cartesian coordinates = pravokutne koordinate
 • Cartesian product = Kartezijev umnožak dvaju skupova
 • category = kategorija
 • Cauchy integral theorem = Cauchyjev integralni teorem
 • Cauchy sequence of numbers = Cauchyjev niz brojeva
 • Cauchy sequence of points = Cauchyjev niz točaka
 • Cauchy-Riemann equations = Cauchy-Riemannovi uvjeti
 • center = središte kružnice
 • center of a ball = središte kugle
 • center of a circle = središte kružnice
 • center of a hyperbola = središte hiperbole
 • center of a sphere = središte sfere
 • center of an ellipse = središte elipse
 • center of curvature = središte zakrivljenosti
 • centered random variable = centrirana slučajna varijabla
 • central angle = središnji kut kružnice
 • central projection = središnja projekcija
 • central similarity = homotetija
 • central symmetry = centralna simetrija
 • central symmetry figure = centralnosimetrični lik
 • centroid = težište
 • centroid of a triangle = težište trokuta
 • certain event = sigurni događaj
 • change of basis matrix = matrica prijelaza
 • change of choordinates matrix = matrica prijelaza
 • change of the argument = prirast argumenta
 • change of the function = prirast funkcije
 • change of variables = zamjena varijabla
 • characteristic equation = karakteristična jednadžba
 • characteristic equation of a differential equation = karakteristična jednadžba diferencijalne jednadžbe
 • characteristic equation of a matrix = karakteristična jednadžba matrice
 • characteristic function of a subset = karakteristična funkcija podskupa
 • characteristic polynomial = karakteristični polinom
 • Chinese triangle = Pascalov trokut
 • chi-square distribution = hi-kvadrat razdioba
 • chord of a circle = tetiva kružnice
 • circle = kružnica
 • circle segment = kružni odsječak
 • circular arc = kružni luk
 • circular function = trigonometrijska funkcija
 • circular sector = kružni isječak
 • circular segment = kružni odsječak
 • circumcircle = opisana kružnica
 • circumscribed circle = opisana kružnica
 • circumscribed sphere = opisana sfera
 • circumsphere = opisana sfera
 • class = klasa
 • class of morphisms of a category = klasa morfizama kategorije
 • class representative = predstavnik klase ekvivalencije
 • classical probability = Laplaceov model vjerojatnosti
 • closed ball = zatvorena kugla
 • closed curve = zatvorena krivulja
 • closed half-plane = zatvorena poluravnina
 • closed half-space = zatvoreni poluprostor
 • closed interval = zatvoreni interval
 • closed subset = zatvoreni skup
 • closure = zatvarač skupa
 • closure of a set = zatvarač skupa
 • codomain = kodomena funkcije
 • coefficient = koeficijent
 • coefficient of a polynomial = koeficijent polinoma
 • coefficient of proportionality = koeficijent proporcionalnosti, koeficijent sličnosti
 • collinear points = kolinearne točke
 • collinear vectors = kolinearni vektori
 • column of a matrix = matrični stupac
 • column vector = vektor stupac
 • combination = kombinacija
 • common denominator = zajednički nazivnik
 • common divisor = zajednički djelitelj
 • common factor = zajednički djelitelj
 • common logarithm = dekadski logaritam
 • common multiple = zajednički višekratnik
 • commutative algebra = komutativna algebra, komutativna algebra
 • commutative group = komutativna grupa
 • commutative operation = komutativna operacija
 • commutative ring = komutativni prsten
 • commutativity = komutativnost
 • commuting variables = komutirajuće varijable
 • compact operator = kompaktni operator
 • compact set = kompaktni skup
 • compact support = kompaktni nosač funkcije
 • comparable elements = usporedivi elementi
 • complement of a set = komplement skupa
 • complementary angles = komplementarni kutovi
 • complementary event = suprotni događaj
 • complete field = potpuno polje
 • complete metric space = potpuni metrički prostor
 • complete square = potpuni kvadrat
 • complete system of events = potpuni sustav događaja
 • completely multiplicative function = potpuno multiplikativna funkcija
 • completion of a field = upotpunjenje polja
 • complex analysis = kompleksna analiza
 • complex conjugate numbers = kompleksno konjugirani brojevi
 • complex derivative = kompleksna derivacija
 • complex fraction = dvojni razlomak
 • complex function = kompleksna funkcija
 • complex number = kompleksni broj
 • complex number field = polje kompleksnih brojeva
 • complex plane = kompleksna ravnina
 • complex variable = kompleksna varijabla
 • complex vector space = kompleksni vektorski prostor
 • complex zero = kompleksna nultočka funkcije
 • complex zero of a function = kompleksna nultočka funkcije
 • complex-valued function = kompleksna funkcija
 • component of a vector = komponenta vektora
 • composable pair of morphisms = kompozabilni par morfizama
 • composite function = složena funkcija
 • composite number = složeni broj
 • composite proposition = složena izjava
 • composition of functions = komponiranje funkcija
 • compound event = složeni događaj
 • compound rule of three = složeno pravilo trojno
 • computer science = računarstvo
 • concave function = konkavna funkcija
 • concave polygon = nekonveksni mnogokut
 • conditional density of random vector component = uvjetna funkcija gustoće komponente slučajnoga vektora
 • conditional distribution of continuous random vector component = uvjetna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • conditional distribution of discrete random vector component = uvjetna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • conditional mathematical expectation of random vector component = uvjetno matematičko očekivanje komponente slučajnoga vektora
 • conditional probability = uvjetna vjerojatnost
 • conditional probability of event = uvjetna vjerojatnost događaja
 • cone = stožac
 • confidence interval = pouzdani interval
 • congruence = kongruencija, sukladnost
 • congruence relation = kongruencija, sukladnost
 • congruent angles = sukladni kutovi
 • conic = čunjosječnica
 • conic section = čunjosječnica
 • conical frustum = krnji stožac
 • conical surface = čunjasta ploha
 • connected graph = povezani graf
 • constant = matematička konstanta
 • constant function = konstantna funkcija
 • constant of integration = integracijska konstanta
 • constant polynomial = konstantni polinom
 • constrained extremum = uvjetni ekstrem
 • continued fraction = verižni razlomak
 • continuous function = neprekidna funkcija
 • continuous random variable = neprekidna slučajna varijabla
 • continuous random vector = neprekidni slučajni vektor
 • continuous space of events = neprekidni prostor elementarnih događaja
 • contour integral = krivuljni integral
 • contour line = nivo-krivulja
 • contradiction = proturječje
 • convergence = konvergencija
 • convergence almost sure = konvergencija gotovo sigurno
 • convergence in distribution = konvergencija po distribuciji
 • convergence in law = konvergencija po distribuciji
 • convergence in mean = konvergencija u srednjemu
 • convergence in probability = konvergencija po vjerojatnosti
 • convergence sequence = konvergentni niz
 • convergent sequence = konvergentni niz
 • convergent series = konvergentni red
 • convex envelope = konveksna ljuska
 • convex function = konveksna funkcija
 • convex hull = konveksna ljuska
 • convex polygon = konveksni mnogokut
 • convex polyhedron = konveksni poliedar
 • convex set = konveksni skup
 • conjugate axis of a hyperbola = mala os hiperbole
 • conjugate axis of an ellipse = mala os elipse
 • conjunction = konjunkcija
 • coordinate = koordinate
 • coordinate axis = koordinatna os
 • coordinate geometry = analitička geometrija
 • coordinate plane = koordinatna ravnina
 • coordinate projection = koordinatna projekcija
 • coordinate system = koordinatni sustav
 • coprime integers = relativno prosti brojevi
 • corollary = posljedica
 • correlated random variables = korelirane slučajne varijable
 • correlation coefficient between random variables = koeficijent korelacije slučajnih varijabla
 • correlation matrix of randome vector = korelacijska matrica slučajnoga vektora
 • cosine = kosinus
 • cosine formula = poučak o kosinusima
 • cosine law = poučak o kosinusima
 • cosine rule = poučak o kosinusima
 • cosine wave = kosinusoida
 • cotangent = kotangens
 • countable set = prebrojivi skup
 • countably additive function = prebrojivo aditivna funkcija
 • covariance matrix of random vector = kovarijacijska matrica slučajnoga vektora
 • covariance of random variables = kovarijanca slučajnih varijabla
 • cover = pokrivač
 • critical point = kritična točka funkcije
 • critical region = kritično područje
 • cross multiplication = vektorski umnožak
 • cryptoanalysis = kriptoanaliza
 • cube = kocka
 • cube root = treći korijen
 • cubic equation = kubna jednadžba
 • cuboid = kvadar
 • cumulative distribution function of random variable = funkcija razdiobe slučajne varijable
 • cumulative distribution function of random vector = funkcija razdiobe slučajnoga vektora
 • curvature center = središte zakrivljenosti
 • curve = krivulja
 • curve of degree 2 = krivulja drugoga reda
 • cusp = šiljak
 • cycle path on a graph = kružni put na grafu
 • cyclic polygon = tetivni mnogokut
 • cylinder = valjak
 • cylindrical coordinate system = cilindrični koordinatni sustav
 • cylindrical coordinates = cilindrične koordinate

D

 • de Moivre's formula = Moivreova formula
 • de Moivre's theorem = Moivreova formula
 • de Morgan laws = de Morganovi zakoni
 • decadic logarithm = dekadski logaritam
 • decagon = deseterokut
 • decimal = decimala
 • decimal comma = decimalni zarez
 • decimal fraction = decimala
 • decimal notation = decimalni zapis broja
 • decimal number = decimalni broj
 • decimal numeral system = decimalni sustav
 • decimal system = decimalni sustav
 • decreasing function = padajuća funkcija
 • decreasing sequence = padajući niz
 • definite integral = određeni integral
 • definite integral of one real variable = jednostruki integral
 • definition = definicija
 • degenerate case = degenerirani slučaj
 • degree = kutni stupanj
 • degree measure of an angle = mjera kuta u stupnjevima
 • degree of a polynomial = stupanj polinoma
 • degree of a vertex of a graph = stupanj vrha grafa
 • degree of an equation = stupanj algebarske jednadžbe
 • degree of homogeneity = stupanj homogenosti
 • deltoid = deltoid
 • denominator = nazivnik
 • dense set = gusti skup
 • density of continuous random variable = funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable
 • density of continuous random vector = funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora
 • density of discrete random variable = funkcija gustoće diskretne slučajne varijable
 • density of discrete random vector = funkcija gustoće diskretnoga slučajnog vektora
 • dependent variable = zavisna varijabla
 • derivative = derivacija funkcije
 • derivative at a point = derivacija u točki
 • descriptive statistics = opisna statistika
 • determinant = determinanta
 • diagonal = dijagonala mnogokuta
 • diagonal matrix = dijagonalna matrica
 • diameter = promjer kružnice
 • diffeomorphism = difeomorfizam
 • difference = razlika
 • difference of sets = razlika skupova
 • difference of two events = razlika dvaju događaja
 • difference of vectors = razlika vektora
 • differentiable function = diferencijabilna funkcija
 • differentiable map of class $C^r$ = diferencijabilna funkcija klase $C^r$
 • differential = diferencijal funkcije
 • differential calculus = diferencijalni račun
 • differential equation = diferencijalna jednadžba
 • differential geometry = diferencijalna geometrija
 • digit = znamenka
 • digit 1 = jedinica
 • digit one = jedinica
 • dimension of a linear space = dimenzija vektorskoga prostora
 • dimension of a vector space = dimenzija vektorskoga prostora
 • Diophantine equation = diofantska jednadžba
 • direct product of groups = izravni umnožak grupa
 • direct proof = izravni dokaz
 • directed segment line = usmjerena dužina
 • direction = smjer
 • direction cosine = kosinus smjera
 • direction of a vector = smjer vektora
 • directional cosine = kosinus smjera
 • directional derivative = usmjerena derivacija
 • directrix = ravnalica, ravnalica parabole
 • directrix of a parabola = ravnalica parabole
 • discontinuity = prekid funkcije
 • discontinuity point = točka prekida funkcije
 • discrete distribution = diskretna razdioba
 • discrete probability space = diskretni vjerojatnosni prostor
 • discrete random variable = diskretna slučajna varijabla
 • discrete random vector = diskretni slučajni vektor
 • discrete sample space = diskretni prostor elementarnih događaja
 • discrete set = diskretni skup
 • discrete statistical variable = diskretna statistička varijabla
 • discriminant of a polynomial = diskriminanta polinoma
 • discriminant of quadratic equation = diskriminanta kvadratne jednadžbe
 • disjoint sets = disjunktni skupovi
 • disjunction = disjunkcija
 • disk = krug
 • distance = metrika, udaljenost
 • distributive lattice = distributivna rešetka
 • distributivity = distributivnost
 • divergent sequence = divergentni niz
 • divergent series = divergentni red
 • dividend = djeljenik
 • divisibility = djeljivost
 • divisibility relation = djeljivost
 • division = dijeljenje
 • division bar = razlomačka crta
 • division ring = tijelo
 • divisor = djelitelj, djelitelj broja
 • dodecagon = dvanaesterokut
 • dodecahedron = dodekaedar
 • domain = domena funkcije, integralna domena, područje
 • domain of convergence = područje konvergencije
 • domain of integration = područje integriranja
 • double cone = dvostruki stožac
 • double integral = dvostruki integral
 • double root = dvostruka nultočka polinoma
 • dual vector space = dualni vektorski prostor

E

 • eccentricita = numerički ekscentricitet
 • edge = brid grafa
 • edge of a polygon = stranica mnogokuta
 • edge of a triangle = stranica trokuta
 • eigenvalue of a matrix = svojstvena vrijednost matrice
 • eigenvalue of an operator = svojstvena vrijednost operatora
 • eigenvector = svojstveni vektor
 • element of a matrix = matrični element
 • element of a sequnce = član niza
 • element of a series = član reda
 • element of a set = element skupa
 • elementary function = elementarna funkcija
 • elementary Jordan block = temeljna Jordanova klijetka
 • ellipse = elipsa
 • ellipsoid = elipsoid
 • elliptic function = eliptična funkcija
 • elliptic integral = eliptični integral
 • elliptic paraboloid = eliptični paraboloid
 • empirical distribution function = empirijska funkcija razdiobe
 • empty set = prazni skup
 • end point of a line segment = krajnja točka dužine
 • endpoint of an interval = krajnja točka intervala
 • enneagon = deveterokut
 • entire complex function = cijela kompleksna funkcija
 • entire function = cijela kompleksna funkcija
 • entry of a matrix = matrični element
 • epsilon-neighbourhood = epsilon-okolina točke
 • equality = jednakost
 • equation = jednadžba
 • equilateral hyperbola = jednakostrana hiperbola
 • equilateral triangle = jednakostranični trokut
 • equipotent sets = jednakobrojni skupovi
 • equipotential curve = nivo-krivulja
 • equivalence = ako i samo ako
 • equivalence class = klasa ekvivalencije
 • equivalence relation = relacija ekvivalencije
 • equivalent expressions = ekvivalentni izrazi
 • error of the first kind = pogreška prve vrste
 • error of the second kind = pogreška druge vrste
 • escribed circle = pripisana kružnica
 • essential discontinuity = prekid druge vrste
 • Euclidean distance = euklidska metrika
 • Euclidean geometry = euklidska geometrija
 • Euclidean metric = euklidska metrika
 • Euclidean norm = euklidska norma
 • Euclidean space = euklidski prostor, euklidski vektorski prostor
 • euclidean vector = vektor
 • Euclidean vector space = euklidski vektorski prostor
 • Euclid's fifth postulate = aksiom o usporednicama
 • Euler number = Eulerov broj
 • Euler's multiplier of a differential equation = Eulerov multiplikator diferencijalne jednadžbe
 • even function = parna funkcija
 • even number = parni broj
 • even permutation = parna permutacija
 • event = događaj
 • exact differential equation = egzaktna diferencijalna jednadžba
 • excircle = pripisana kružnica
 • existential quantifier = egzistencijalni kvantifikator
 • explicit equation of a line = eksplicitni oblik jednadžbe pravca
 • explicit function = eksplicitno zadana funkcija
 • exponent = eksponent
 • exponential distribution = eksponencijalna razdioba
 • exponential equation = eksponencijalna jednadžba
 • exponential function = eksponencijalna funkcija
 • exponentiation = potenciranje
 • extension of a field = proširenje polja
 • exterior = vanjština skupa
 • exterior angle = vanjski kut mnogokuta
 • exterior of a set = vanjština skupa
 • external angle = vanjski kut mnogokuta
 • extrapolation = ekstrapoliranje
 • extremal value of a function = ekstremna vrijednost funkcije

F

 • face of a polyhedron = strana poliedra
 • factor = čimbenik, djelitelj broja
 • factor group = kvocijentna grupa
 • factor of proportionality = koeficijent proporcionalnosti
 • factor ring = kvocijentni prsten
 • factorial = faktorijel
 • factorial function = faktorijel
 • factorization = rastavljanje na faktore
 • family of elements of a set = familija elemenata skupa
 • family of sets = indeksirana porodica skupova
 • favorable event = povoljni događaj
 • favourable event = povoljni događaj
 • F-distribution = F-razdioba
 • Fibonacci number = Fibonaccijev broj
 • Fibonacci sequence = Fibonaccijev niz
 • Fibonacci series = Fibonaccijev niz
 • field = polje
 • field extension = proširenje polja
 • field of complex numbers = polje kompleksnih brojeva
 • field of definition of an algebraic variety = polje definicije algebarske višestrukosti
 • field of real numbers = polje realnih brojeva
 • finite continued fraction = konačni verižni razlomak
 • finite decimal notation = konačni decimalni zapis
 • finite decimal representation = konačni decimalni zapis
 • finite dimensional vector space = konačnodimenzijski vektorski prostor
 • finite element method = metoda konačnih elemenata
 • finite integral = konačni integral
 • finite sequence = konačni niz
 • finite series = konačni red
 • finite set = konačni skup
 • first quadrant = prvi kvadrant
 • first-order logic = logika prvoga reda
 • first-order predicate logic = logika prvoga reda
 • Fisher-Snedecor distribution = F-razdioba
 • fixed point = čvrsta točka funkcije
 • fixed point of a function = čvrsta točka funkcije
 • fixpoint = čvrsta točka funkcije
 • flex = prijevojna točka
 • flux of a vector field = tok vektorskoga polja
 • focal point = žarište elipse, žarište hiperbole
 • focus = žarište elipse, žarište parabole
 • focus of a parabola = žarište parabole
 • focus of hyperbola = žarište hiperbole
 • foot of perpendicular = nožište okomice
 • formula of total probability = formula potpune vjerojatnosti
 • Fourier series = Fourierov red
 • Fourier transform = Fourierova transformacija
 • fourth quadrant = četvrti kvadrant
 • fraction = razlomak
 • fraction bar = razlomačka crta
 • fractional part = razlomljeni dio broja
 • fractional part of a number = razlomljeni dio broja
 • free term of a polynomial = slobodni član polinoma
 • frequency = frekvencija
 • frequency distribution = razdioba frekvencija
 • frequency polygon = poligon frekvencija
 • front view = nacrt
 • front view projection plane = nacrtna ravnina
 • ful rotation = puni kut
 • full angle = puni kut
 • function = funkcija
 • function bounded above = odozgo omeđena funkcija
 • function bounded below = odozdo omeđena funkcija
 • function bounded from above = odozgo omeđena funkcija
 • function bounded from below = odozdo omeđena funkcija
 • function composition = komponiranje funkcija
 • function of a real variable = funkcija realne varijable
 • function of one complex variable = funkcija kompleksne varijable
 • function of one variable = funkcija jedne varijable
 • function of several arguments = funkcija više varijabla
 • function of several variables = funkcija više varijabla
 • function of two arguments = funkcija dviju varijabla
 • function of two variables = funkcija dviju varijabla
 • functional = funkcional
 • functional analysis = funkcijska analiza
 • functional equation = funkcijska jednadžba
 • fuzzy logic = neizrazita logika
 • fuzzy set = neizraziti skup

G

 • gamma function = gama-funkcija
 • Gaussian distribution = normalna razdioba
 • Gaussian law = normalna razdioba
 • general equation of a straight line = implicitni oblik jednadžbe pravca
 • general linear group = opća linearna grupa
 • general solution of differential equation = opće rješenje diferencijalne jednadžbe
 • general term of a sequence = opći član niza
 • generatrix = izvodnica stošca
 • generatrix of a cone = izvodnica stošca
 • geometric distribution = geometrijska razdioba
 • geometric mean = geometrijska sredina
 • geometric object = geometrijski objekt
 • geometric place = geometrijsko mjesto
 • geometric probability = geometrijska vjerojatnost
 • geometric progression = geometrijski niz
 • geometric sequence = geometrijski niz
 • geometric series = geometrijski red
 • geometry = geometrija
 • global extremum of a function = globalni ekstrem funkcije
 • global maximum of a function = globalni maksimum funkcije
 • global minimum of a function = globalni minimum funkcije
 • golden number = zlatni omjer
 • golden ratio = zlatni omjer, zlatni rez
 • golden section = zlatni rez
 • gradient = gradijent, koeficijent smjera pravca
 • graph = usmjereni graf
 • graph of a function = graf funkcije
 • great circle = glavna kružnica sfere
 • greatest common divisor = najveći zajednički djelitelj
 • greatest common factor = najveći zajednički djelitelj
 • greatest element = najveći element skupa
 • greatest element of a set = najveći element skupa
 • greatest integer part = najveći cijeli dio broja
 • greatest integer part of a number = najveći cijeli dio broja
 • greatest lower bound = najveća donja međa
 • group = grupa
 • group direct product = izravni umnožak grupa
 • group homomorphism = homomorfizam grupa
 • group of units = grupa jedinica
 • group order = red grupe

H

 • half-open interval = poluotvoreni interval
 • half-plane = poluravnina
 • half-space = poluprostor
 • Hamiltonian cycle = Hamiltonov ciklus
 • Hamiltonian path = Hamiltonov put
 • harmonic mean = harmonijska sredina
 • harmonic series = harmonijski red
 • height = visina, visina trokuta
 • hemisphere = polukugla, polutka
 • heptagon = sedmerokut
 • Hermitean matrix = hermitska matrica
 • Hermitean operator = hermitski operator
 • hermitian matrix = hermitska matrica
 • Hermitian operator = hermitski operator
 • Heron's formula = Heronova formula
 • Hero's formula = Heronova formula
 • hexadecimal numeral system = heksadecimalni sustav
 • hexagon = šesterokut
 • hexahedron = kocka
 • high dimesional space = višedimenzijski prostor
 • higher order derivative = derivacija višega reda
 • higher-order logic = logika višega reda
 • Hilbert space = Hilbertov prostor
 • histogram = histogram
 • holomorphic function = holomorfna funkcija
 • homeomorphic image = homeomorfna slika
 • homeomorphism = homeomorfizam
 • homogeneity degree = stupanj homogenosti
 • homogeneous differential equation = homogena diferencijalna jednadžba
 • homogeneous dilation = homotetija
 • homogeneous equation = homogena jednadžba
 • homogeneous polynomial = homogeni polinom
 • homogenous function = homogena funkcija
 • homogenous linear differential equation = homogena linearna diferencijalna jednadžba
 • homomorphism = homomorfizam
 • homothetic transformation = homotetija
 • homothety = homotetija
 • homotopic maps = homotopne funkcije
 • homotopy = homotopija
 • horizontal asymptote = horizontalna asimptota
 • hyperbola = hiperbola
 • hyperbolic cosecant = hiperbolni kosekans
 • hyperbolic cosine = hiperbolni kosinus
 • hyperbolic cotangent = hiperbolni kotangens
 • hyperbolic function = hiperbolna funkcija
 • hyperbolic paraboloid = hiperbolični paraboloid
 • hyperbolic secant = hiperbolni sekans
 • hyperbolic sine = hiperbolni sinus
 • hyperbolic tangent = hiperbolni tangens
 • hyperboloid of one sheet = jednoplošni hiperboloid
 • hyperboloid of two sheets = dvoplošni hiperboloid
 • hypergeometric distribution = hipergeometrijska razdioba
 • hypotenuse = hipotenuza

I

 • icosahedron = ikosaedar
 • ideal = ideal
 • ideal line = beskonačno daleki pravac
 • ideal point = beskonačno daleka točka
 • identical operator = identični operator
 • identity = identička funkcija, identitet
 • identity function = identička funkcija
 • identity operator = identični operator
 • if and only if = ako i samo ako
 • image of a function = slika funkcije
 • image of an operator = slika linearnoga operatora
 • imaginary axis = imaginarna os
 • imaginary number = imaginarni broj
 • imaginary part = imaginarni dio kompleksnoga broja
 • imaginary part of a complex number = imaginarni dio kompleksnoga broja
 • imaginary unit = imaginarna jedinica
 • implication = implikacija
 • implicit equation = implicitna jednadžba
 • implicit function = implicitno zadana funkcija
 • impossible event = nemogući događaj
 • improper algebraic fraction = nepravi algebarski razlomak
 • improper integral = nepravi integral
 • incidence matrix = matrica susjedstva
 • incircle = upisana kružnica
 • incline of a line = smjer pravca
 • incomparable elements = neusporedivi elementi
 • increasing function = rastuća funkcija
 • indefinite integral = neodređeni integral
 • independent events = neovisni događaji
 • independent random variables = neovisne slučajne varijable
 • independent variable = nezavisna varijabla
 • index of a permutation = indeks permutacije
 • indicator function of a subset = karakteristična funkcija podskupa
 • indirect proof = neizravni dokaz
 • induced topology = inducirana topologija
 • induction hypothesis = indukcijska pretpostavka
 • inductive hypothesis = indukcijska pretpostavka
 • inductive step = indukcijski korak
 • inequality = nejednadžba, nejednakost
 • inferential statistics = statističko zaključivanje
 • infimum = najveća donja međa
 • infinite continued fraction = beskonačni verižni razlomak
 • infinite decimal notation = beskonačni decimalni zapis
 • infinite decimal representation = beskonačni decimalni zapis
 • infinite dimensional vector space = beskonačnodimenzijski vektorski prostor
 • infinite discontinuity = prekid druge vrste
 • infinite linear combination = beskonačna linearna kombinacija
 • infinite sequence = beskonačni niz
 • infinite series = beskonačni red
 • infinite set = beskonačni skup
 • infinitely small change = infinitezimalna promjena
 • infinitesimal calculus = infinitezimalni račun
 • infinitesimal change = infinitezimalna promjena
 • infinity = beskonačnost
 • inflection point = prijevojna točka
 • initial condition = početni uvjet
 • inner product = skalarni umnožak vektora
 • inner product space = unitarni prostor
 • inscribed angle = obodni kut kružnice
 • inscribed circle = upisana kružnica
 • inscribed sphere = upisana sfera
 • insphere = upisana sfera
 • integer = cijeli broj
 • integer multiple = cjelobrojni višekratnik
 • integer part = cijeli dio broja
 • integrable function = integrabilna funkcija
 • integral curve = integralna krivulja
 • integral domain = integralna domena
 • integral part = cijeli dio broja
 • integral representation = integralna reprezentacija
 • integrand = podintegralna funkcija
 • integration = integriranje
 • integration by part = parcijalno integriranje
 • integration constant = integracijska konstanta
 • interior = nutrina skupa
 • interior angle = unutarnji kut mnogokuta
 • interior of a set = nutrina skupa
 • interior point = unutarnja točka
 • internal angle = unutarnji kut mnogokuta
 • interpolation = interpoliranje
 • interpolation polynomial = interpolacijski polinom
 • interpolational spline = interpolacijski splajn
 • interquartile range = interkvartil
 • intersection angle = kut dvaju pravaca
 • intersection of countably many events = presjek prebrojivo mnogo događaja
 • intersection of sets = presjek skupova
 • intersection point = probodište, sjecište pravaca
 • interval = interval
 • invariance = invarijantnost
 • invariant point = čvrsta točka funkcije
 • inverse element = inverzni element
 • inverse exponentiation = korjenovanje
 • inverse function = inverzna funkcija
 • inverse hyperbolic function = area-funkcija
 • inverse image of a set = praslika skupa
 • inverse matrix = inverzna matrica
 • inverse operation = inverzna operacija
 • inverse trigonometric function = lučna funkcija
 • inversely proportional variables = obrnuto razmjerne veličine
 • inversion point = središte simetrije
 • invertible element = invertibilni element
 • invertible matrix = regularna matrica
 • invertible operator = invertibilni operator
 • injection = injekcija
 • injective function = injekcija
 • irrational number = iracionalni broj
 • isolated singularity = izolirani singularitet
 • isometry = izometrija
 • isomorphism = izomorfizam
 • isosceles trapezium = jednakokračni trapez
 • isosceles trapezoid = jednakokračni trapez
 • isosceles triangle = jednakokračni trokut
 • iterated integral = uzastopni integral
 • iteration = iteracija

J

 • joint law of random variables = zajednička razdioba slučajnih varijabla
 • joint probability distribution of random variables = zajednička razdioba slučajnih varijabla
 • Jordan basis = Jordanova baza
 • Jordan block = Jordanova klijetka, temeljna Jordanova klijetka
 • Jordan canonical form = Jordanova forma
 • Jordan form = Jordanova forma
 • Jordan matrix = Jordanova matrica
 • Jordan normal form = Jordanova forma
 • jump discontuinity = skok funkcije

K

 • kernel of a function = jezgra funkcije
 • kernel of a homomorphism = jezgra homomorfizma
 • kernel of a linear operator = jezgra linearnoga operatora
 • kite = deltoid

L

 • lagarithmic function = logaritamska funkcija
 • lateral edge = pobočni brid prizme
 • lateral edge of a prism = pobočni brid prizme
 • lateral face = pobočka piramide, pobočka prizme
 • lateral face of a prism = pobočka prizme
 • lateral face of a pyramid = pobočka piramide
 • lateral surface = plašt valjka
 • lateral surface of a cylinder = plašt valjka
 • lattice = rešetka
 • Laurent series = Laurentov red
 • law of cosines = poučak o kosinusima
 • law of large numbers = zakon velikih brojeva
 • law of random variable = zakon razdiobe slučajne varijable
 • law of random vector = zakon razdiobe slučajnoga vektora
 • law of sines = poučak o sinusima
 • law of total probability = formula potpune vjerojatnosti
 • least common denominator = najmanji zajednički nazivnik
 • least common multiple = najmanji zajednički višekratnik
 • least element = najmanji element skupa
 • least element of a set = najmanji element skupa
 • least upper bound = najmanja gornja međa
 • Lebesgue integral = Lebesgueov integral
 • Lebesgue measurable function = Lebesgueova izmjeriva funkcija
 • left handed coordinate system = lijevi koordinatni sustav
 • left triangular matrix = donjotrokutasta matrica
 • leg = kateta, krak jednakokračnoga trokuta
 • leg of a trapezoid = krak trapeza
 • leg of an angle = krak kuta
 • leg of an isosceles triangle = krak jednakokračnoga trokuta
 • Leibniz-Newton formula = Newton-Leibnizova formula
 • lemma = lema
 • length = duljina
 • length of a segment = duljina dužine
 • level curve = nivo-krivulja
 • level of significance = razina značajnosti testa
 • lexicographic order = leksikografski uređaj
 • lexicographical order = leksikografski uređaj
 • L'Hopital's rule = l'Hospitalovo pravilo
 • L'Hospital's rule = l'Hospitalovo pravilo
 • likelihood = vjerodostojnost
 • limes of a function = granična vrijednost funkcije
 • limit from above = granična vrijednost zdesna
 • limit from below = granična vrijednost slijeva
 • limit from the left = granična vrijednost slijeva
 • limit from the right = granična vrijednost zdesna
 • limit of a sequence = granična vrijednost niza
 • limits of integration = granice integriranja
 • line = pravac
 • line at ifinity = beskonačno daleki pravac
 • line in a plane = pravac u ravnini
 • line in a space = pravac u prostoru
 • line integral = krivuljni integral
 • line segment = dužina, spojnica
 • line segment bisector = simetrala dužine
 • linear algebra = linearna algebra
 • linear combination of vectors = linearna kombinacija vektora
 • linear differential equation = linearna diferencijalna jednadžba
 • linear eccentricity = linearni ekscentricitet
 • linear equality = linearna jednakost
 • linear equation = linearna jednadžba
 • linear form = linearna forma
 • linear function = linearna funkcija
 • linear hull = linearna ljuska
 • linear identity = linearna jednakost
 • linear inequality = linearna nejednakost
 • linear interpolation = linearno interpoliranje
 • linear map = linearni operator
 • linear operator = linearni operator
 • linear optimization = linearna optimizacija
 • linear order = potpuni uređaj
 • linear polynomial = linearni polinom
 • linear programming = linearna optimizacija
 • linear span = linearna ljuska
 • linear subspace = vektorski potprostor
 • linear system = linearni sustav
 • linear transformation = linearni operator
 • linearity = linearnost
 • linearly dependent vectors = linearno zavisni skup vektora
 • linearly independent set of vectors = linearno nezavisni skup vektora
 • linearly ordered set = potpuno uređeni skup
 • local extremum = lokalni ekstrem
 • local maksimum = lokalni maksimum
 • local maximum point = točka lokalnoga maksimuma
 • local minimum = lokalni minimum
 • local minimum point = točka lokalnoga minimuma
 • logarithm = logaritam
 • logarithmic equation = logaritamska jednadžba
 • logic operation = logička operacija
 • logical expression = logički izraz
 • logical operation = logička operacija
 • logical value = istinitost
 • lower bound = donja međa
 • lower Darboux sum = donji Darbouxov zbroj
 • lower quartile = donji kvartil uzorka
 • lower triangular matrix = donjotrokutasta matrica
 • lowest common denominator = najmanji zajednički nazivnik

M

 • Maclaurin series = Maclaurinov red
 • magnitude of a complex number = apsolutna vrijednost kompleksnoga broja
 • main diagonal = glavna dijagonala matrice
 • major axis of a hyperbola = velika os hiperbole
 • major axis of an ellipse = velika os elipse
 • major semi-axis of an ellipse = velika poluos elipse
 • mantissa = mantisa
 • mapping = funkcija
 • marginal density of continuous random vector component = marginalna funkcija gustoće komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • marginal density of discrete random vector component = marginalna funkcija gustoće komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • marginal distribution of continuous random vector component = marginalna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • marginal distribution of discrete random vector component = marginalna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • Markov chain = Markovljev lanac
 • mathematical analysis = matematička analiza
 • mathematical expectation of random variable = matematičko očekivanje slučajne varijable
 • mathematical expectation of random vector = matematičko očekivanje slučajnoga vektora
 • mathematical expression = matematički izraz
 • mathematical induction = matematička indukcija
 • mathematical logic = matematička logika
 • mathematical model = matematički model
 • mathematical object = matematički objekt
 • mathematical operation = matematička operacija
 • mathematics = matematika
 • matrix = matrica
 • matrix coefficient = matrični element
 • matrix of a linear operator = matrica linearnoga operatora
 • matrix of an operator = matrica linearnoga operatora
 • matrix row = matrični redak
 • matrix similarity = sličnost matrica
 • maximal element = maksimalni element skupa
 • maximum point = točka maksimuma
 • measurable function = izmjeriva funkcija
 • measurable space = izmjerivi prostor
 • measure = mjera
 • measure of an angle = mjera kuta
 • measure of an angle in degrees = mjera kuta u stupnjevima
 • measure of an angle in radians = mjera kuta u radijanima
 • measure space = prostor mjere
 • median = težišnica trokuta
 • median of random variable = medijan slučajne varijable
 • member of a sequence = član niza
 • member of a series = član reda
 • membership relation = relacija pripadanja
 • meromorphic complex function = meromorfna kompleksna funkcija
 • meromorphic function = meromorfna kompleksna funkcija
 • method of least squares = metoda najmanjih kvadrata
 • metric = metrika
 • metric space = metrički prostor
 • mid segment of a triangle = srednjica trokuta
 • midline = srednjica trapeza
 • midpoint = polovište dužine
 • midsegment = srednjica trapeza
 • milliard = milijarda
 • million = milijun
 • minimal element = minimalni element skupa
 • minimal spanning tree = minimalno razapinjuće stablo
 • minimum point = točka minimuma
 • minimum spanning tree = minimalno razapinjuće stablo
 • minimum weight spanning tree = minimalno razapinjuće stablo
 • minor axis of a hyperbola = mala os hiperbole
 • minor diagonal = sporedna dijagonala matrice
 • minor semi-axis of a hyperbola = mala poluos hiperbole
 • minor semi-axis of an ellipse = mala poluos elipse
 • minuend = umanjenik
 • mixed product of vectors = mješoviti umnožak vektora
 • mode of the sample = dominantna vrijednost
 • modulus = apsolutna vrijednost, apsolutna vrijednost kompleksnoga broja, ostatak pri dijeljenju
 • monoid = monoid
 • monomial = monom
 • monotone function = monotona funkcija
 • monotone sequence = monotoni niz
 • monotonically decreasing function = padajuća funkcija
 • monotonically increasing function = rastuća funkcija
 • morphism = morfizam
 • multiple = višekratnik
 • multiple integral = višestruki integral
 • multiple of a number = višekratnik
 • multiplicand = množenik
 • multiplication = množenje
 • multiplication with a scalar = množenje skalarom
 • multiplicative function = multiplikativna funkcija
 • multiplicative identity = jedinični element
 • multiplicator = množitelj
 • multiplier = množitelj
 • multivalued function = višeznačna funkcija
 • multivalued mapping = višeznačna funkcija
 • multivariate polynomial = polinom više varijabla
 • mutually exclusive events = međusobno isključivi događaji

N

 • natural logarithm = prirodni logaritam
 • natural number = prirodni broj
 • natural parametrization of smooth curve = prirodna parametrizacija glatke krivulje
 • necessary and sufficient condition = nužan i dovoljan uvjet
 • necessary condition = nužan uvjet
 • negation = negacija
 • negative number = negativni broj
 • negatively correlated random variables = negativno korelirane slučajne varijable
 • neighborhood = okolina
 • neighborhood of a point = okolina točke
 • neutral element = neutralni element skupa
 • Newton-Leibniz formula = Newton-Leibnizova formula
 • ninor axis of an ellipse = mala os elipse
 • non algebraic function = transcendentna funkcija
 • non convex polygon = nekonveksni mnogokut
 • non homogenous equation = nehomogena jednadžba
 • non removable discontinuity = neuklonjivi prekid
 • nonagon = deveterokut
 • non-Archimedean absolute value = nearhimedska apsolutna vrijednost
 • nonassociative ring = neasocijativni prsten
 • non-bounded function = neomeđena funkcija
 • non-commutative operation = nekomutativna operacija
 • nondecreasing function = rastuća funkcija
 • nonempty set = neprazni skup
 • non-Euclidean geometry = neeuklidska geometrija
 • non-Euclidean space = neeuklidski prostor
 • nonhomogenous linear differential equation = nehomogena linearna diferencijalna jednadžba
 • nonlinear equation = nelinearna jednadžba
 • nonlinear operator = nelinearni operator
 • nonlinear system = nelinearni sustav
 • nonnegative function = nenegativna funkcija
 • nonnegative number = nenegativni realni broj
 • nonnegative real number = nenegativni realni broj
 • nonpositive number = nepozitivni realni broj
 • nonpositive real number = nepozitivni realni broj
 • non-singular point = regularna točka
 • norm = norma
 • normal = okomica
 • normal distribution = normalna razdioba
 • normal law = normalna razdioba
 • normal subgroup = normalna podgrupa
 • normed vector space = normirani vektorski prostor
 • nowhere dense set = nigdje gust skup
 • null angle = nula-kut
 • null polynomial = nulpolinom
 • null vector = nulvektor
 • number = broj
 • number line = brojevni pravac
 • number of inversions in a permutation = indeks permutacije
 • number of inversions of a permutation = indeks permutacije
 • number sequence = niz brojeva
 • number theory = teorija brojeva
 • numeral = brojka
 • numeral system = brojevni sustav
 • numerator = brojnik
 • numerical eccentricity = numerički ekscentricitet
 • numerical error = računska pogreška
 • numerical integration = numeričko integriranje
 • numerical series = red brojeva
 • numerical statistical variable = numerička statistička varijabla

O

 • oblique asymptote = kosa asimptota
 • oblique Cartesian coordinates = kosokutne koordinate
 • oblique coordinates = kosokutne koordinate
 • oblique cylinder = kosi valjak
 • oblique prism = kosa prizma
 • oblique projection = kosa projekcija
 • oblique triangle = kosokutni trokut
 • obtuse angle = tupi kut
 • obtuse triangle = tupokutni trokut
 • octahedron = oktaedar
 • octant = oktant
 • odd function = neparna funkcija
 • odd number = neparni broj
 • odd permutation = neparna permutacija
 • one to one and onto mapping = bijekcija
 • one to one mapping = bijekcija
 • one variable function = funkcija jedne varijable
 • one-to-one mapping = injekcija
 • open ball = otvorena kugla
 • open half-plane = otvorena poluravnina
 • open half-space = otvoreni poluprostor
 • open interval = otvoreni interval
 • open map = otvoreno preslikavanje
 • open set = otvoreni skup
 • operation = matematička operacija
 • operator = operator
 • opposite leg = nasuprotna kateta
 • opposite number = suprotni broj
 • opposite of a number = suprotni broj
 • opposite side = nasuprotna stranica
 • opposite vector = suprotni vektor
 • order of a differential equation = red diferencijalne jednadžbe
 • order of a group = red grupe
 • order of an element in a group = red elementa grupe
 • order of an element of a group = red elementa grupe
 • order relation = relacija uređaja
 • order type = redni tip
 • ordered basis = uređena baza vektorskoga prostora
 • ordered pair = uređeni par
 • ordered set = uređeni skup
 • ordered triple = uređena trojka
 • ordered vector space basis = uređena baza vektorskoga prostora
 • ordering = relacija uređaja
 • ordering relation = relacija uređaja
 • ordinal = redni broj
 • ordinal number = redni broj, redni broj skupa
 • ordinary differential equation = obična diferencijalna jednadžba
 • ordinate = ordinata
 • ordinate axis = os ordinata
 • orientation of a coordinate sysrem = orijentacija koordinatnoga sustava
 • orientation of a vector = orijentacija vektora
 • orientation of a vector space = orijentacija vektorskoga prostora
 • oriented angle = orijentirani kut
 • oriented graph = usmjereni graf
 • oriented tree = usmjereno stablo
 • origin = ishodište koordinatnoga sustava
 • origin of a vector = početna točka vektora
 • origin of coordinate system = ishodište koordinatnoga sustava
 • orthocenter = ortocentar
 • orthodrome = glavna kružnica sfere
 • orthogonal family of functions = ortonormirana porodica funkcija
 • orthogonal line = okomica
 • orthogonal matrix = ortogonalna matrica
 • orthogonal polynomials = ortogonalni polinomi
 • orthogonal projection = okomita projekcija
 • orthogonal vectors = okomiti vektori
 • orthogonality = okomitost
 • orthogonalization = ortogonalizacija
 • orthonormal basis of a vector space = ortonormirana baza vektorskoga prostora
 • orthonormal set of vectors = ortonormirani skup vektora
 • orthonormal system = ortonormirani skup vektora
 • orthonormalization = ortonormiranje
 • outcome = elementarni događaj
 • oval = oval

P

 • parabola = parabola
 • parabolic rule = Simpsonova formula
 • parallel axiom = aksiom o usporednicama
 • parallel line = usporednica
 • parallel line segments = usporedne dužine
 • parallel lines = usporedni pravci
 • parallel planes = usporedne ravnine
 • parallel postulate = aksiom o usporednicama
 • parallel projection = usporedna projekcija
 • parallelepiped = paralelopiped
 • parallelogram = paralelogram
 • parameter = parametar
 • parameter estimator = procjenitelj parametra
 • parametrization of a set = parametrizacija skupa
 • partial derivative = parcijalna derivacija
 • partial differential equation = parcijalna diferencijalna jednadžba
 • partial integration = parcijalno integriranje
 • partial sum = djelomični zbroj niza, djelomični zbroj reda
 • partial sum of a sequence = djelomični zbroj niza
 • partial sum of a series = djelomični zbroj reda
 • partially ordered set = uređeni skup
 • particular solution = partikularno rješenje
 • partition of a set = particija skupa
 • Pascal's triangle = Pascalov trokut
 • path = put
 • path on a graph = put na grafu
 • Peano axioms = Peanovi aksiomi
 • Pearson's product-moment correlation coefficient between random variables = koeficijent korelacije slučajnih varijabla
 • pencil of lines = pramen pravaca
 • pencil of planes = pramen ravnina
 • pentagon = peterokut
 • pentagram = pentagram
 • per cent = postotak
 • percent = postotak
 • perfect number = savršeni broj
 • perfect square = potpuni kvadrat
 • perimeter = obod geometrijskoga lika, opseg
 • period = period funkcije
 • periodic event = periodični događaj
 • periodic function = periodična funkcija
 • periodical decimal number = periodični decimalni broj
 • permutation = permutacija
 • permutation index = indeks permutacije
 • perpendicular = okomica
 • perpendicular foot = nožište okomice
 • perpendicularity = okomitost
 • pi = pi
 • pie chart = kružni dijagram
 • planary tree = ravninsko stablo
 • plane = ravnina
 • plane algebraic curve = ravninska algebarska krivulja
 • plane curve = ravninska krivulja
 • plane figure = geometrijski lik
 • plane geometry = planimetrija
 • plane trigonometry = ravninska trigonometrija
 • planimetrics = planimetrija
 • Platonic solid = pravilni poliedar
 • point = točka
 • point at infinity = beskonačno daleka točka
 • point in a coordinate system = točka u koordinatnome sustavu
 • point inversion = centralna simetrija
 • point of an algebraic variety = točka algebarske višestrukosti
 • point of discontinuity = točka prekida funkcije
 • point of inversion = središte simetrije
 • point of local maximum = točka lokalnoga maksimuma
 • point of local minimum = točka lokalnoga minimuma
 • point of reflection = središte simetrije
 • point of tangency = diralište tangente
 • point reflection = centralna simetrija
 • Poisson distribution = Poissonova razdioba
 • Poisson random variable = Poissonova slučajna varijabla
 • polar coordinate system = polarni koordinatni sustav
 • polar coordinates = polarne koordinate
 • pole of a function = pol funkcije
 • polygon = mnogokut
 • polygon vertex = vrh mnogokuta
 • polyhedral face = strana poliedra
 • polyhedron = poliedar
 • polyhedron edge = brid poliedra
 • polynomial = polinom
 • polynomial degree = stupanj polinoma
 • polynomial equation = algebarska jednadžba
 • polynomial in more than one variable = polinom više varijabla
 • polynomial in one variable = polinom jedne varijable
 • polynomial root = nultočka polinoma
 • polynomial term = član polinoma
 • polytree = usmjereno stablo
 • population parameter = populacijski parametar
 • poset = uređeni skup
 • positional notation = položajni brojevni sustav
 • positional numeral system = položajni brojevni sustav
 • positive function = pozitivna funkcija
 • positive number = pozitivni broj
 • positively correlated random variables = pozitivno korelirane slučajne varijable
 • possible event = mogući događaj
 • power = potencija
 • power of statistical test = jakost testa
 • power series = red potencija
 • power set = partitivni skup
 • prallel vectors = usporedni vektori
 • predecessor = prethodnik broja
 • predecessor of a number = prethodnik broja
 • predicate = predikat
 • predicate logic = logika prvoga reda
 • preimage of a set = praslika skupa
 • premise = pretpostavka
 • prime factor = prosti djelitelj
 • prime number = prosti broj
 • prime period = temeljni period funkcije
 • primitive function = primitivna funkcija
 • prism = prizma
 • probability = vjerojatnost
 • probability of event = vjerojatnost događaja
 • probability space = vjerojatnosni prostor
 • probability theory = teorija vjerojatnosti
 • product = umnožak
 • product of functions = umnožak funkcija
 • projection = projekcija
 • projection line = projekcijska zraka
 • projective geometry = projektivna geometrija
 • projective line = projektivni pravac
 • projective plane = projektivna ravnina
 • projective space = projektivni prostor
 • projective variety = projektivna višestrukost
 • proof = dokaz
 • proof by contradiction = neizravni dokaz
 • proper algebraic fraction = pravi algebarski razlomak
 • proper class = prava klasa
 • proper divisor = pravi djelitelj
 • proper subset = pravi podskup
 • proportion = razmjer
 • proportional variables = razmjerne veličine
 • proportional vectors = proporcionalni vektori
 • proportionality coefficient = koeficijent sličnosti
 • proportionality constant = koeficijent proporcionalnosti
 • proportionality factor = koeficijent proporcionalnosti
 • proposition = izjava
 • propositional logic = izjavna logika
 • pure power = čista potencija
 • p-value = p-vrijednost
 • pyramid = piramida
 • pyramidal frustum = krnja piramida
 • Pythagoras' theorem = Pitagorin poučak
 • Pythagorean theorem = Pitagorin poučak
 • Pythagorean triple = pitagorska trojka

Q

 • quadrant = kvadrant
 • quadratic equation = kvadratna jednadžba
 • quadratic form = kvadratna forma
 • quadratic mean = kvadratna sredina
 • quadratic polynomial = kvadratni polinom
 • quadrilateral = četverokut
 • quadrilateral prism = četverostrana prizma
 • quadrilateral pyramid = četverostrana piramida
 • quantifier = kvantifikator
 • quantile of random variable = kvantil slučajne varijable
 • quintillion = trilijun
 • quotient = količnik
 • quotient group = kvocijentna grupa
 • quotient ring = kvocijentni prsten
 • quotient set = kvocijentni skup

R

 • radian = radijan
 • radian measure of an angle = mjera kuta u radijanima
 • radius = polumjer kružnice
 • radius of a circle = polumjer kružnice
 • radius of convergence = polumjer konvergencije
 • radius of curvature = polumjer zakrivljenosti krivulje
 • radius of curvature of a surface = polumjer zakrivljenosti plohe
 • radix of a number system = brojevna osnova
 • random experiment = slučajni pokus
 • random number = slučajni broj
 • random process = slučajni proces
 • random sample = slučajni uzorak
 • random variable = slučajna varijabla
 • random vector = slučajni vektor
 • rank = rang linearnoga operatora
 • rank of a matrix = rang matrice
 • rank of linear map = rang linearnoga operatora
 • rank of linear operator = rang linearnoga operatora
 • ratio = omjer
 • rational function = racionalna funkcija
 • rational number = racionalni broj
 • ray = zraka
 • real analysis = realna analiza
 • real axis = realna os
 • real function = realna funkcija
 • real function of a real variable = realna funkcija realne varijable
 • real number = realni broj
 • real number field = polje realnih brojeva
 • real number line = brojevni pravac
 • real part = realni dio kompleksnoga broja
 • real part of a complex number = realni dio kompleksnoga broja
 • real vector space = realni vektorski prostor
 • real-valued function = realna funkcija
 • reciprocal = recipročna vrijednost
 • reciprocal function = recipročna funkcija
 • reciprocal of a fraction = recipročni razlomak
 • rectangle = pravokutnik
 • rectangular box = kvadar
 • rectangular coordinate system = pravokutni koordinatni sustav
 • rectangular coordinates = pravokutne koordinate
 • rectangular hyperbola = jednakostrana hiperbola
 • rectangular matrix = matrica
 • recurrence relation = rekurzivna relacija
 • reducible fraction = skrativi razlomak
 • reflection across a line = osna simetrija
 • reflection point = središte simetrije
 • reflex angle = izbočeni kut
 • reflexion property = refleksivnost
 • reflexive relation = refleksivna relacija
 • reflexivity = refleksivnost
 • regression function = regresijska funkcija
 • regression line = regresijski pravac
 • regular convex polyhedron = pravilni poliedar
 • regular pentagon = pravilni peterokut
 • regular point = regularna točka
 • regular polygon = pravilni mnogokut
 • regular quadrilateral = kvadrat
 • regular tetrahedron = pravilna trostrana piramida
 • relation = relacija
 • relative error = relativna pogreška
 • relative extremum = lokalni ekstrem
 • relative frequency = relativna frekvencija
 • relative maximum = lokalni maksimum
 • relative minimum = lokalni minimum
 • relatively prime integers = relativno prosti brojevi
 • remainder = ostatak pri dijeljenju
 • remainder of a series = ostatak reda
 • removable discontinuity = uklonjivi prekid
 • representative of an equivalence class = predstavnik klase ekvivalencije
 • residue = reziduum
 • residue class ring = kvocijentni prsten
 • residue ring = kvocijentni prsten
 • restriction of a function = suženje funkcije
 • resultant = rezultanta
 • rhomboid = romboid
 • rhombus = romb
 • Riemann integral = Riemannov integral
 • right angle = pravi kut
 • right cone = uspravni stožac
 • right conical surface = uspravna čunjasta ploha
 • right cylinder = uspravni valjak
 • right handed coordinate system = desni koordinatni sustav
 • right prism = uspravna prizma
 • right pyramid = uspravna piramida
 • right regular prism = pravilna prizma
 • right regular pyramid = pravilna piramida
 • right triangle = pravokutni trokut
 • right triangular matrix = gornjotrokutasta matrica
 • right-angled triangle = pravokutni trokut
 • ring = prsten
 • Rolle's theorem = Rolleov teorem
 • root = korijen, korijen broja, rješenje jednadžbe
 • root of a polynomial = nultočka polinoma
 • rooted tree = ukorijenjeno stablo
 • rotating cone = rotacijski stožac
 • rotation = rotacija
 • rotation axis = rotacijska os
 • rotation in a plane = rotacija ravnine
 • rotation in a space = rotacija prostora
 • rotation of a plane = rotacija ravnine
 • rotation of a space = rotacija prostora
 • row of a matrix = matrični redak
 • row vector = vektor redak
 • rule of three = pravilo trojno

S

 • sample = uzorak
 • sample covariance = uzoračka kovarijanca
 • sample length = duljina uzorka
 • sample mean = uzoračka sredina
 • sample median = uzorački medijan
 • sample Pearson's correlation coefficient = Pearsonov koeficijent korelacije uzorka
 • sample point = elementarni događaj
 • sample range = raspon uzorka
 • sample size = duljina uzorka
 • sample space = prostor elementarnih događaja
 • sample standard deviation = uzoračka standardna devijacija
 • sample variance = uzoračka varijanca
 • scalar = skalar
 • scalar component of a vector = skalarna komponenta vektora
 • scalar multiplication = skalarni umnožak vektora
 • scalar product = skalarni umnožak vektora
 • scalar square of a vector = skalarni kvadrat vektora
 • scalar triple product = mješoviti umnožak vektora
 • scalene triangle = raznostranični trokut
 • secant = sekans
 • secant line = sekanta
 • second derivative = druga derivacija funkcije
 • second quadrant = drugi kvadrant
 • section of a map = prerez funkcije
 • sector = kružni isječak
 • segment = zatvoreni interval
 • self-adjoint operator = hermitski operator
 • self-adjont matrix = hermitska matrica
 • semicircle = polukrug, polukružnica
 • semigroup = polugrupa
 • semi-major axis of an ellipse = velika poluos elipse
 • semi-minor axis of a hyperbola = mala poluos hiperbole
 • semi-minor axis of an ellipse = mala poluos elipse
 • seminorm = polunorma
 • sentential logic = izjavna logika
 • sequence = niz
 • sequence of numbers = niz brojeva
 • sequence of partial sums = niz djelomičnih zbrojeva
 • series = red
 • series expansion = razvoj u red
 • set = skup
 • set bounded below = odozdo omeđeni skup
 • set bounded from above = odozgo omeđeni skup
 • set bounded from below = odozdo omeđeni skup
 • set difference = razlika skupova
 • set intersection = presjek skupova
 • set of complex numbers = skup kompleksnih brojeva
 • set of integers = skup cijelih brojeva
 • set of natural numbers = skup prirodnih brojeva
 • set of rational numbers = skup racionalnih brojeva
 • set of real numbers = skup realnih brojeva
 • set of whole numbers = skup cijelih brojeva
 • set partition = particija skupa
 • set theory = teorija skupova
 • sheaf of planes = snop ravnina
 • side of a polygon = stranica mnogokuta
 • side of a triangle = stranica trokuta
 • side of an angle = krak kuta
 • side view = bokocrt
 • side view projection plane = bokocrtna ravnina
 • sigma algebra = sigma-algebra
 • sigma algebra of events = sigma-algebra događaja
 • sign = predznak broja
 • sign of a number = predznak broja
 • similarity = preslikavanje sličnosti, sličnost, sličnost matrica
 • similarity transformation = preslikavanje sličnosti
 • simple event = elementarni događaj
 • simple proposition = jednostavna izjava
 • simple rule of three = pravilo trojno
 • simple zero = jednostruka nultočka polinoma
 • simplex = simpleks
 • simplex algorithm = simpleks-metoda
 • simplex method = simpleks-metoda
 • simply connected domain = jednostavno povezano područje
 • Simpson's formula = Simpsonova formula
 • Simpson's rule = Simpsonova formula
 • simultaneous equations = sustav jednadžba
 • sine = sinus
 • sine formula = poučak o sinusima
 • sine law = poučak o sinusima
 • sine rule = poučak o sinusima
 • sine wave = sinusoida
 • singleton = jednočlani skup
 • single-valued function = funkcija
 • single-valued mapping = funkcija
 • singly connected network = usmjereno stablo
 • singular matrix = singularna matrica
 • singular point = singularna točka
 • singularity = singularitet
 • skew coordinate system = kosokutni koordinatni sustav
 • skew field = tijelo
 • skew lines = mimoilazni pravci
 • skew-adjoint matrix = antihermitska matrica
 • skew-field = tijelo
 • skewsymmetric matrix = antisimetrična matrica
 • slope of a line = koeficijent smjera pravca
 • slope of tangent line = koeficijent smjera tangente
 • slope-intercept form = eksplicitni oblik jednadžbe pravca
 • smooth curve = glatka krivulja
 • smooth function = glatka funkcija
 • smooth point = regularna točka
 • Snedecor's F-distribution = F-razdioba
 • solid = geometrijsko tijelo
 • solid geometry = stereometrija
 • solid of revolution = rotacijsko tijelo
 • solid shape = geometrijsko tijelo
 • solution = rješenje jednadžbe
 • solution of an inequaluty = rješenje nejednadžbe
 • solution of the system of inequalities = rješenje sustava nejednadžba
 • solutions of a system of equations = rješenje sustava jednadžba
 • space coordinate system = prostorni koordinatni sustav
 • space curve = prostorna krivulja
 • spanning tree = razapinjuće stablo
 • special orthogonal matrix = specijalna ortogonalna matrica
 • spectrum of a linear operator = spektar linearnoga operatora
 • sphere = sfera
 • sphere center = središte sfere
 • spherical cap = kalota
 • spherical coordinate system = sferni koordinatni sustav
 • spherical coordinates = sferne koordinate
 • spherical frustum = kuglin sloj
 • spherical geometry = sferna geometrija
 • spherical segment = kuglin sloj
 • spherical triangle = sferni trokut
 • spherical trigoniometry = sferna trigonometrija
 • square = kvadrat
 • square matrix = kvadratna matrica
 • square prism = kvadratna prizma
 • square pyramid = kvadratna piramida
 • square root = drugi korijen
 • standard basis of a vector space = standardna baza vektorskoga prostora
 • standard deviation of random variable = standardna devijacija slučajne varijable
 • standard error = standardna pogreška
 • star pentagon = pentagram
 • statement logic = izjavna logika
 • statistic = statistika
 • statistical hypothesis = statistička hipoteza
 • statistical population = statistička populacija
 • statistical test = statistički test
 • statistical unit = statistička jedinica
 • statistical variable = statistička varijabla
 • statistical vector = statistički vektor
 • statistics = statistika
 • step function = step-funkcija
 • stereometry = stereometrija
 • stochastic process = slučajni proces
 • straight angle = ispruženi kut
 • straight line = pravac
 • straight line in a plane = pravac u ravnini
 • straight line in a space = pravac u prostoru
 • strict local maximum = strogi lokalni maksimum
 • strict local minimum = strogi lokalni minimum
 • strictly decreasing function = strogo padajuća funkcija
 • strictly decreasing sequence = strogo padajući niz
 • strictly increasing function = strogo rastuća funkcija
 • strictly increasing sequence = strogo rastući niz
 • strictly monotone function = strogo monotona funkcija
 • strictly monotone sequence = strogo monotoni niz
 • Student's $t$-distribution = Studentova razdioba
 • subalgebra = podalgebra
 • sub-event = povoljni događaj
 • subgraph = podgraf
 • subgroup = podgrupa
 • subring = potprsten
 • subset = podskup
 • subtraction = oduzimanje
 • subtrahend = umanjitelj
 • successor = sljedbenik broja
 • successor of a number = sljedbenik broja
 • sufficient condition = dovoljan uvjet
 • sum = zbroj
 • sum of a geometric series = zbroj geometrijskoga niza
 • sum of members of a sequence = zbroj članova niza
 • summable function = sumabilna funkcija
 • superset = nadskup
 • suplementary angle = sukut
 • support = nosač funkcije
 • support of a function = nosač funkcije
 • supremum = najmanja gornja međa
 • sure event = sigurni događaj
 • surface = ploha
 • surface area = oplošje
 • surface area of a solid figure = oplošje
 • surface integral = plošni integral
 • surface of revolution = rotacijska ploha
 • surjection = surjekcija
 • surjective function = surjekcija
 • symmetric difference of sets = simetrična razlika skupova
 • symmetric matrix = simetrična matrica
 • symmetry = simetričnost, simetrija
 • system of equations = sustav jednadžba
 • system of inequalities = sustav nejednadžba
 • system of linear equations = linearni sustav

T

 • table of logarithms = logaritamske tablice
 • tables of logarithms = logaritamske tablice
 • tail of a vector = početna točka vektora
 • tangent = tangens, tangenta
 • tangent line = tangenta
 • tangential polygon = tangentni mnogokut
 • tautology = tautologija
 • Taylor expansion = Taylorov razvoj
 • Taylor polynomial = Taylorov polinom
 • Taylor series = Taylorov red
 • term = član polinoma
 • term of a polynomial = član polinoma
 • test statistic = testna statistika
 • tetrahedron = trostrana piramida
 • the fundamental theorem of algebra = osnovni teorem algebre
 • theorem = teorem
 • third quadrant = treći kvadrant
 • thousand = tisuća
 • three-dimensional space = trodimenzijski prostor
 • top view = tlocrt
 • top view projection plane = tlocrtna ravnina
 • topological manifold = topološka mnogostrukost
 • topological ring = topološki prsten
 • topological space = topološki prostor
 • topological subspace = topološki potprostor
 • topological vector space = topološki vektorski prostor
 • topology on a set = topologija na skupu
 • torus = torus
 • total differential of a function = potpuni diferencijal funkcije
 • total order = potpuni uređaj
 • total probability theorem = formula potpune vjerojatnosti
 • totallly ordered set = potpuno uređeni skup
 • totally multiplicative function = potpuno multiplikativna funkcija
 • traceable path = Hamiltonov put
 • transcendental function = transcendentna funkcija
 • transcendental number = transcendentni broj
 • transitive relation = tranzitivna relacija
 • transitivity = tranzitivnost
 • translation = translacija
 • transposed matrix = transponirana matrica
 • transposition = transpozicija
 • transversal = presječnica
 • transverse diameter of an ellipse = velika os elipse
 • trapezium = trapez
 • trapezium base = osnovica trapeza
 • trapezoid = trapez
 • trapezoid base = osnovica trapeza
 • trapezoid midsegment = srednjica trapeza
 • tree = stablo
 • triangle = trokut
 • triangle centroid = težište trokuta
 • triangle inequality = nejednakost trokuta
 • triangle midsegment = srednjica trokuta
 • triangle vertex = vrh trokuta
 • triangular prism = trostrana prizma
 • triangular pyramid = trostrana piramida
 • triangulation = triangulacija
 • trigonometric circle = brojevna kružnica
 • trigonometric equation = trigonometrijska jednadžba
 • trigonometric form = trigonometrijski oblik kompleksnoga broja
 • trigonometric function = trigonometrijska funkcija
 • trigonometry = trigonometrija
 • trihedron = trobrid
 • trillion = bilijun, trilijun
 • trinomial = trinom
 • truncated cone = krnji stožac
 • truncated pyramid = krnja piramida
 • truth function = funkcija istinitosti
 • truth value = istinitost
 • two-dimensional geometric shape = geometrijski lik
 • two-dimensional lattice = dvodimenzijska rešetka
 • two-dimensional set = dvodimenzijski skup
 • two-sided inverse element = dvostrani inverzni element
 • two-sided inverse morphism = dvostrani inverzni element morfizma

U

 • unbounded operator = neograničeni operator
 • unbounded sequence = neomeđeni niz
 • unbounded set = neomeđeni skup
 • uncorrelated random variables = nekorelirane slučajne varijable
 • uncountable set = neprebrojivi skup
 • undirected graph = neusmjereni graf
 • uniform convergence = jednolika konvergencija
 • uniform distribution = jednolika razdioba
 • union = unija skupova
 • union of countably many events = unija prebrojivo mnogo događaja
 • union of sets = unija skupova
 • unit circle = brojevna kružnica, jedinična kružnica
 • unit element = jedinični element
 • unit group = grupa jedinica
 • unit in a ring = jedinica u prstenu
 • unit matrix = jedinična matrica
 • unit segment = jedinična dužina
 • unit vector = jedinični vektor
 • unitary operator = unitarni operator
 • unitary space = unitarni prostor
 • unity = jedinični element
 • univariate polynomial = polinom jedne varijable
 • universal quantifier = univerzalni kvantifikator
 • universal set = univerzalni skup
 • unknown = nepoznanica
 • upper bound = gornja međa
 • upper Darboux sum = gornji Darbouxov zbroj
 • upper quartile = gornji kvartil uzorka
 • upper triangular matrix = gornjotrokutasta matrica

V

 • valency of a vertex of a graph = stupanj vrha grafa
 • value of a function at a point = vrijednost funkcije u točki
 • value of fraction = vrijednost razlomka
 • variable = varijabla
 • variable of integration = varijabla integriranja
 • variable substitution = zamjena varijabla
 • variance of random variable = varijanca slučajne varijable
 • variation = varijacija
 • vector = vektor, vektor
 • vector component of a vector = komponenta vektora
 • vector difference = razlika vektora
 • vector direction = smjer vektora
 • vector field = vektorsko polje
 • vector function = vektorska funkcija
 • vector length = duljina vektora
 • vector magnitude = duljina vektora
 • vector multiplication = vektorski umnožak
 • vector norm = duljina vektora
 • vector product = vektorski umnožak
 • vector space = vektorski prostor
 • vector space basis = baza vektorskoga prostora
 • vector subspace = vektorski potprostor
 • Venn diagram = Vennov dijagram
 • vertex = vrh geometrijskoga tijela
 • vertex of a cone = vrh stošca
 • vertex of a graph = vrh grafa
 • vertex of a hyperbola = vrh hiperbole
 • vertex of a polygon = vrh mnogokuta
 • vertex of a pyramid = vrh piramide
 • vertex of a solid = vrh geometrijskoga tijela
 • vertex of a triangle = vrh trokuta
 • vertex of an angle = vrh kuta
 • vertical asymptote = vertikalna asimptota
 • volume = obujam

W

 • wavelet = valić
 • well ordered set = dobro uređeni skup

Z

 • zero = nula
 • zero divisor = djelitelj nule
 • zero of a function = nultočka funkcije
 • zero of a polynomial = nultočka polinoma
 • zero vector = nulvektor