Abecedni popis pojmova

Izvor: Matematika Temeljni pojmovi
Skoči na: orijentacija, traži

Ovaj popis temelji se na radu koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem (07.01.) Popis predstavlja stanje obrađenog nazivlja na kraju projekta. Nakon završetka rada ovog projekta u sklopu Strune nisu otvarani novi projekti tako da ovaj popis predstavlja samo temeljno matematičko nazivlje (1408 pojmova) i objavljen je isključivo iz povijesnih razloga. Ažurirana verzija ovog popisa može se vidjeti na stranicama projekta "Hrvatsko nazivlje u matematici", projekta koji nastavlja rad na matematičkom nazivlju, trenutno bez izvora financiranja. Stoga dinamika ažuriranja ovisi o slobodnom vremenu i mogućnostima volonterskog rada sudionika na tom projektu.

 • $\sigma$-aditivna funkcija (dopušteni, v. prebrojivo aditivna funkcija)
 • $\sigma$-algebra događaja (dopušteni, v. sigma-algebra događaja)
 • $0.5$-kvantil slučajne varijable (nepreporučeni, v. medijan slučajne varijable)
 • $L^p$-konvergencija (dopušteni, v. konvergencija u srednjemu)
 • $t$-distribucija (dopušteni, v. Studentova razdioba)
 • $t$-razdioba (dopušteni, v. Studentova razdioba)
 • Abelova grupa (dopušteni, v. komutativna grupa)
 • adend (dopušteni, v. pribrojnik)
 • adicija (dopušteni, v. zbrajanje)
 • adicijska formula
 • adiranje (dopušteni, v. zbrajanje)
 • aditivna aritmetička funkcija
 • aditivna funkcija
 • aditivno preslikavanje (dopušteni, v. aditivna funkcija)
 • adjungirana matrica
 • adjungirani operator
 • afina funkcija
 • afina mnogostrukost (dopušteni, v. afina višestrukost)
 • afina ravnina
 • afina višestrukost
 • afini pravac
 • afini prostor
 • ako i samo ako
 • aksiom
 • aksiom izbora
 • aksiom o paralelama (dopušteni, v. aksiom o usporednicama)
 • aksiom o usporednicama
 • aksiomatska teorija skupova
 • algebarska funkcija
 • algebarska geometrija
 • algebarska jednadžba
 • algebarska krivulja
 • algebarska mnogostrukost (dopušteni, v. algebarska višestrukost)
 • algebarska operacija
 • algebarska struktura
 • algebarska višestrukost
 • algebarski broj
 • algebarski element
 • algebarski izraz
 • algebarski razlomak
 • algebarski zatvoreno polje
 • algebarsko proširenje polja
 • algebarsko zatvorenje polja
 • algebra
 • algoritam
 • alternirajući red (dopušteni, v. izmjenični red)
 • amplituda
 • analitička funkcija
 • analitička geometrija
 • antihermitska matrica
 • antilogaritam
 • antisimetrična matrica
 • antisimetričnost
 • aplikatna os (dopušteni, v. os aplikata)
 • aproksimacija (dopušteni, v. aproksimiranje)
 • aproksimativna formula (dopušteni, v. približna formula)
 • aproksimiranje
 • apscisa
 • apscisna os (dopušteni, v. os apscisa)
 • apsolutna konvergencija
 • apsolutna pogreška
 • apsolutna vrijednost
 • apsolutna vrijednost kompleksnoga broja
 • apsolutna vrijednost na polju (dopušteni, v. apsolutna vrijednost polja)
 • apsolutna vrijednost polja
 • apsolutno integrabilna funkcija (dopušteni, v. sumabilna funkcija)
 • area-funkcija
 • argument funkcije
 • argument kompleksnoga broja
 • Arhimedova spirala
 • Arhimedova zavojnica (dopušteni, v. Arhimedova spirala)
 • arhimedska apsolutna vrijednost
 • aritmetička funkcija
 • aritmetička operacija
 • aritmetička sredina
 • aritmetički niz
 • aritmetika (dopušteni, v. teorija brojeva)
 • arkus funkcija (dopušteni, v. lučna funkcija)
 • arkus kosinus
 • arkus kotangens
 • arkus sinus
 • arkus tangens
 • asimptota
 • asocijativna algebra
 • asocijativna operacija
 • asocijativni prsten
 • asocijativnost
 • Banachov prostor
 • Bayesov teorem (dopušteni, v. Bayesova formula)
 • Bayesova formula
 • baza (dopušteni, v. osnovka valjka)
 • baza (dopušteni, v. osnovka prizme)
 • baza (dopušteni, v. osnovka piramide)
 • baza brojevnoga sustava (dopušteni, v. brojevna osnova)
 • baza indukcije (dopušteni, v. indukcijska baza)
 • baza logaritma
 • baza piramide (dopušteni, v. osnovka piramide)
 • baza prirodnoga logaritma
 • baza prizme (dopušteni, v. osnovka prizme)
 • baza stošca (dopušteni, v. osnovka stošca)
 • baza trapeza (dopušteni, v. osnovica trapeza)
 • baza valjka (dopušteni, v. osnovka valjka)
 • baza vektorskoga prostora
 • bazna funkcija
 • bazni vektor
 • Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva
 • Bernoullijeva shema
 • Bernoullijeva slučajna varijabla
 • beskonačna linearna kombinacija
 • beskonačni decimalni zapis
 • beskonačni niz
 • beskonačni red
 • beskonačni skup
 • beskonačni verižni razlomak
 • beskonačno daleka točka
 • beskonačno daleki pravac
 • beskonačno diferencijabilna funkcija (dopušteni, v. glatka funkcija)
 • beskonačno mala promjena (dopušteni, v. infinitezimalna promjena)
 • beskonačnodimenzijski vektorski prostor
 • beskonačnodimenzionalni vektorski prostor (dopušteni, v. beskonačnodimenzijski vektorski prostor)
 • beskonačnost
 • bijekcija
 • bijektivna funkcija (dopušteni, v. bijekcija)
 • bikvadratna jednadžba
 • bilijun
 • bilinearna binarna operacija
 • bilinearna forma
 • binarna operacija
 • binarna relacija
 • binarni brojevni sustav (dopušteni, v. binarni sustav)
 • binarni logaritam
 • binarni sustav
 • binarno drvo (dopušteni, v. binarno stablo)
 • binarno stablo
 • binom
 • binomna slučajna varijabla
 • binomni koeficijent
 • binomni poučak (dopušteni, v. binomni teorem)
 • binomni red
 • binomni teorem
 • binomni trokut (dopušteni, v. Pascalov trokut)
 • bokocrt
 • bokocrtna ravnina
 • Booleov izraz
 • Booleova algebra
 • Booleova rešetka (dopušteni, v. Booleova algebra)
 • booleovska funkcija (nepreporučeni, v. funkcija istinitosti)
 • Borelov skup
 • Borelova sigma-algebra
 • brid grafa
 • brid poliedra
 • broj
 • broj inverzija permutacije (dopušteni, v. indeks permutacije)
 • brojevna kružnica
 • brojevna osnova
 • brojevni pravac
 • brojevni sustav
 • brojka
 • brojnik
 • bulovska funkcija (dopušteni, v. funkcija istinitosti)
 • Cantorov skup
 • Cauchyjev integralni teorem
 • Cauchyjev niz brojeva
 • Cauchyjev niz točaka
 • Cauchyjev uvjet (dopušteni, v. početni uvjet)
 • Cauchy-Riemannove jednadžbe (dopušteni, v. Cauchy-Riemannovi uvjeti)
 • Cauchy-Riemannovi uvjeti
 • centar elipse (dopušteni, v. središte elipse)
 • centar hiperbole (dopušteni, v. središte hiperbole)
 • centar kružnice (dopušteni, v. središte kružnice)
 • centar sfere (dopušteni, v. središte sfere)
 • centar simetrije (dopušteni, v. središte simetrije)
 • centar zakrivljenosti (dopušteni, v. središte zakrivljenosti)
 • centralna projekcija (dopušteni, v. središnja projekcija)
 • centralna simetrija
 • centralna vrijednost (dopušteni, v. uzorački medijan)
 • centralnosimetrični lik
 • centrirana slučajna varijabla
 • cijela kompleksna funkcija
 • cijeli broj
 • cijeli dio broja
 • ciklometrijska funkcija (dopušteni, v. lučna funkcija)
 • cilindrički koordinatni sustav (nepreporučeni, v. cilindrični koordinatni sustav)
 • cilindrične koordinate
 • cilindrični koordinatni sustav
 • cjelobrojni višekratnik
 • četverokut
 • četverostrana piramida
 • četverostrana prizma
 • četvorina (zastarjeli, v. kvadrat)
 • četvrtac (zastarjeli, v. kvadrant)
 • četvrti kvadrant
 • čimbenik
 • čista potencija
 • član niza
 • član polinoma
 • član reda
 • član skupa (dopušteni, v. element skupa)
 • čunjasta ploha
 • čunjosječnica
 • čvrsta točka funkcije
 • de Moivreova formula (dopušteni, v. Moivreova formula)
 • de Morganovi zakoni
 • decimala
 • decimalni broj
 • decimalni brojevni sustav (dopušteni, v. decimalni sustav)
 • decimalni sustav
 • decimalni zapis broja
 • decimalni zarez
 • definicija
 • degenerirani slučaj
 • dekadski logaritam
 • dekadski sustav (dopušteni, v. decimalni sustav)
 • dekadski zapis broja (dopušteni, v. decimalni zapis broja)
 • deltoid
 • derivabilna funkcija (dopušteni, v. diferencijabilna funkcija)
 • derivacija funkcije
 • derivacija funkcije u točki (dopušteni, v. derivacija u točki)
 • derivacija u smjeru (dopušteni, v. usmjerena derivacija)
 • derivacija u točki
 • derivacija višega reda
 • deseterokut
 • deskriptivna statistika (dopušteni, v. opisna statistika)
 • desni koordinatni sustav
 • determinanta
 • deveterokut
 • difeomorfizam
 • diferencija (dopušteni, v. razlika)
 • diferencijabilna funkcija
 • diferencijabilna funkcija klase $C^r$
 • diferencijabilno preslikavanje (dopušteni, v. diferencijabilna funkcija)
 • diferencijabilno preslikavanje klase $C^r$ (dopušteni, v. diferencijabilna funkcija klase $C^r$)
 • diferencijal funkcije
 • diferencijal preslikavanja (dopušteni, v. diferencijal funkcije)
 • diferencijalna geometrija
 • diferencijalna jednadžba
 • diferencijalni račun
 • dijagonala mnogokuta
 • dijagonala poligona (dopušteni, v. dijagonala mnogokuta)
 • dijagonala višekuta (dopušteni, v. dijagonala mnogokuta)
 • dijagonalna matrica
 • dijametar (dopušteni, v. promjer kružnice)
 • dijeljenje
 • dimenzija linearnoga prostora (dopušteni, v. dimenzija vektorskoga prostora)
 • dimenzija vektorskoga prostora
 • diobenik (zastarjeli, v. djeljenik)
 • diofantska jednadžba
 • diralište tangente
 • direktni dokaz (dopušteni, v. izravni dokaz)
 • direktni produkt grupa (dopušteni, v. izravni umnožak grupa)
 • direktrisa (dopušteni, v. ravnalica)
 • disjunkcija
 • disjunktni skupovi
 • diskretna distribucija (dopušteni, v. diskretna razdioba)
 • diskretna razdioba
 • diskretna slučajna varijabla
 • diskretna statistička varijabla
 • diskretni prostor elementarnih događaja
 • diskretni skup
 • diskretni slučajni vektor
 • diskretni vjerojatnosni prostor
 • diskretno statističko obilježje (dopušteni, v. diskretna statistička varijabla)
 • diskriminanta kvadratne jednadžbe
 • diskriminanta polinoma
 • distribucija frekvencija (dopušteni, v. razdioba frekvencija)
 • distributivna rešetka
 • distributivnost
 • divergentni niz
 • divergentni red
 • dividend (dopušteni, v. djeljenik)
 • divizija (dopušteni, v. dijeljenje)
 • divizor (dopušteni, v. djelitelj)
 • divizor broja (dopušteni, v. djelitelj broja)
 • djelilac (nepreporučeni, v. djelitelj broja)
 • djelilac (nepreporučeni, v. djelitelj)
 • djelitelj
 • djelitelj broja
 • djelitelj nule
 • djelomična suma niza (dopušteni, v. djelomični zbroj niza)
 • djelomična suma reda (dopušteni, v. djelomični zbroj reda)
 • djelomični zbroj niza
 • djelomični zbroj reda
 • djelomično uređeni skup (dopušteni, v. uređeni skup)
 • djeljenik
 • djeljivost
 • dobro uređeni skup
 • dodekaedar
 • događaj
 • dokaz
 • domena funkcije
 • domena u prostoru (dopušteni, v. područje)
 • dominantna vrijednost
 • donja Darbouxova suma (dopušteni, v. donji Darbouxov zbroj)
 • donja granica (dopušteni, v. donja međa)
 • donja međa
 • donja ograda (dopušteni, v. donja međa)
 • donjetrokutasta matrica (nepreporučeni, v. donjotrokutasta matrica)
 • donji Darbouxov zbroj
 • donji kvartil uzorka
 • donjotrokutasta matrica
 • dopuna skupa (dopušteni, v. komplement skupa)
 • dovoljan uvjet
 • druga derivacija funkcije
 • drugi korijen
 • drugi kvadrant
 • drvo (dopušteni, v. stablo)
 • dualni vektorski prostor
 • duljina
 • duljina dužine
 • duljina luka krivulje
 • duljina uzorka
 • duljina vektora
 • dužina
 • dvanaesterokut
 • dvočlan (dopušteni, v. binom)
 • dvodimenzijska rešetka
 • dvodimenzijski skup
 • dvodimenzionalna rešetka (dopušteni, v. dvodimenzijska rešetka)
 • dvodimenzionalni skup (dopušteni, v. dvodimenzijski skup)
 • dvojčani brojevni sustav (dopušteni, v. binarni sustav)
 • dvojčani sustav (dopušteni, v. binarni sustav)
 • dvojni razlomak
 • dvoplohi hiperboloid (dopušteni, v. dvoplošni hiperboloid)
 • dvoplošni hiperboloid
 • dvopogodba (dopušteni, v. ako i samo ako)
 • dvostrani inverzni element
 • dvostrani inverzni element morfizma
 • dvostruka nultočka polinoma
 • dvostruki čunj (dopušteni, v. dvostruki stožac)
 • dvostruki integral
 • dvostruki konus (dopušteni, v. dvostruki stožac)
 • dvostruki korijen (dopušteni, v. dvostruka nultočka polinoma)
 • dvostruki stožac
 • dvostruko ništište (dopušteni, v. dvostruka nultočka polinoma)
 • egzaktna diferencijalna jednadžba
 • egzistencijalni kvantifikator
 • eksplicitni oblik jednadžbe pravca
 • eksplicitno zadana funkcija
 • eksponencijalna distribucija (dopušteni, v. eksponencijalna razdioba)
 • eksponencijalna funkcija
 • eksponencijalna jednadžba
 • eksponencijalna razdioba
 • eksponent
 • eksponentna funkcija (dopušteni, v. eksponencijalna funkcija)
 • ekstrapolacija (dopušteni, v. ekstrapoliranje)
 • ekstrapoliranje
 • ekstrem funkcije (dopušteni, v. ekstremna vrijednost funkcije)
 • ekstremna vrijednost funkcije
 • ekvipotencijalna krivulja (dopušteni, v. nivo-krivulja)
 • ekvipotentni skupovi (dopušteni, v. jednakobrojni skupovi)
 • ekvivalencija (dopušteni, v. ako i samo ako)
 • ekvivalentni izrazi
 • ekvivalentni zapisi (dopušteni, v. ekvivalentni izrazi)
 • element niza (dopušteni, v. član niza)
 • element reda (dopušteni, v. član reda)
 • element skupa
 • elementarna funkcija
 • elementarna Jordanova klijetka (dopušteni, v. temeljna Jordanova klijetka)
 • elementarni događaj
 • elipsa
 • elipsoid
 • eliptička funkcija (nepreporučeni, v. eliptična funkcija)
 • eliptički integral (dopušteni, v. eliptični integral)
 • eliptički paraboloid (nepreporučeni, v. eliptični paraboloid)
 • eliptična funkcija
 • eliptični integral
 • eliptični paraboloid
 • empirijska funkcija distribucije (dopušteni, v. empirijska funkcija razdiobe)
 • empirijska funkcija razdiobe
 • epsilon-okolina točke
 • Euklidov peti aksiom (dopušteni, v. aksiom o usporednicama)
 • Euklidov peti postulat (dopušteni, v. aksiom o usporednicama)
 • euklidska geometrija
 • euklidska metrika
 • euklidska norma
 • euklidski prostor
 • euklidski vektorski prostor
 • Eulerov broj
 • Eulerov multiplikator diferencijalne jednadžbe
 • faktor (dopušteni, v. množenik)
 • faktor (dopušteni, v. djelitelj broja)
 • faktor (dopušteni, v. čimbenik)
 • faktor proporcionalnosti (dopušteni, v. koeficijent proporcionalnosti)
 • faktor razmjernosti (dopušteni, v. koeficijent proporcionalnosti)
 • faktorijel
 • faktorijela (nepreporučeni, v. faktorijel)
 • faktorizacija (dopušteni, v. rastavljanje na faktore)
 • familija elemenata skupa
 • F-distribucija (dopušteni, v. F-razdioba)
 • Fibonaccijev broj
 • Fibonaccijev niz
 • Fibonaccijev red (dopušteni, v. Fibonaccijev niz)
 • fiksna točka (dopušteni, v. čvrsta točka funkcije)
 • fiksna točka funkcije (dopušteni, v. čvrsta točka funkcije)
 • fokus (dopušteni, v. žarište parabole)
 • fokus (dopušteni, v. žarište hiperbole)
 • fokus (dopušteni, v. žarište elipse)
 • fokus elipse (dopušteni, v. žarište elipse)
 • fokus hiperbole (dopušteni, v. žarište hiperbole)
 • fokus parabole (dopušteni, v. žarište parabole)
 • formula potpune vjerojatnosti
 • formula totalne vjerojatnosti (nepreporučeni, v. formula potpune vjerojatnosti)
 • Fourierov red
 • Fourierova transformacija
 • F-razdioba
 • frekvencija
 • funkcija
 • funkcija distribucije slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija razdiobe slučajne varijable)
 • funkcija distribucije slučajnoga vektora (dopušteni, v. funkcija razdiobe slučajnoga vektora)
 • funkcija dvaju argumenata (dopušteni, v. funkcija dviju varijabla)
 • funkcija dviju varijabla
 • funkcija faktorijel (dopušteni, v. faktorijel)
 • funkcija gustoće diskretne slučajne varijable
 • funkcija gustoće diskretnoga slučajnog vektora
 • funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable
 • funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora
 • funkcija istinitosti
 • funkcija izmjeriva po Lebesgueu (dopušteni, v. Lebesgueova izmjeriva funkcija)
 • funkcija jedne promjenjivice (dopušteni, v. funkcija jedne varijable)
 • funkcija jedne varijable
 • funkcija kompleksne varijable
 • funkcija pod znakom integrala (dopušteni, v. podintegralna funkcija)
 • funkcija razdiobe slučajne varijable
 • funkcija razdiobe slučajnoga vektora
 • funkcija realne varijable
 • funkcija udaljenosti (dopušteni, v. metrika)
 • funkcija više argumenata (dopušteni, v. funkcija više varijabla)
 • funkcija više varijabla
 • funkcija vjerojatnosti diskretne slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija gustoće diskretne slučajne varijable)
 • funkcija vjerojatnosti diskretnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. funkcija gustoće diskretnoga slučajnog vektora)
 • funkcijska analiza
 • funkcijska jednadžba
 • funkcional
 • funkcionalna analiza (dopušteni, v. funkcijska analiza)
 • funkcionalna jednadžba (nepreporučeni, v. funkcijska jednadžba)
 • funkcionalna jednadžba (zastarjeli, v. funkcijska jednadžba)
 • gama funkcija (nepreporučeni, v. gama-funkcija)
 • gama-funkcija
 • Gaussova distribucija (dopušteni, v. normalna razdioba)
 • Gaussova ravnina (dopušteni, v. kompleksna ravnina)
 • Gaussova razdioba (dopušteni, v. normalna razdioba)
 • geometrija
 • geometrijska distribucija (dopušteni, v. geometrijska razdioba)
 • geometrijska razdioba
 • geometrijska sredina
 • geometrijska vjerojatnost
 • geometrijski lik
 • geometrijski niz
 • geometrijski objekt
 • geometrijski red
 • geometrijsko mjesto
 • geometrijsko mjesto točaka (dopušteni, v. geometrijsko mjesto)
 • geometrijsko tijelo
 • glatka funkcija
 • glatka krivulja
 • glatka točka (dopušteni, v. regularna točka)
 • glavna dijagonala matrice
 • glavna kružnica sfere
 • glavna os elipse (dopušteni, v. velika os elipse)
 • glavna os hiperbole (dopušteni, v. velika os hiperbole)
 • glavna poluos elipse (dopušteni, v. velika poluos elipse)
 • glavni broj
 • glavni broj skupa
 • globalni ekstrem funkcije
 • globalni maksimum funkcije
 • globalni minimum funkcije
 • gomilište
 • gornja Darbouxova suma (dopušteni, v. gornji Darbouxov zbroj)
 • gornja granica (dopušteni, v. gornja međa)
 • gornja međa
 • gornja ograda (dopušteni, v. gornja međa)
 • gornjetrokutasta matrica (nepreporučeni, v. gornjotrokutasta matrica)
 • gornji Darbouxov zbroj
 • gornji kvartil uzorka
 • gornjotrokutasta matrica
 • gotovo siguran događaj
 • gradijent
 • graf (dopušteni, v. neusmjereni graf)
 • graf funkcije
 • granica poliedra (dopušteni, v. rub poliedra)
 • granice integracije (dopušteni, v. granice integriranja)
 • granice integriranja
 • granična vrijednost funkcije
 • granična vrijednost niza
 • granična vrijednost slijeva
 • granična vrijednost zdesna
 • grupa
 • grupa jedinica
 • gusti skup
 • gustoća neprekidne slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable)
 • gustoća neprekidnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. funkcija gustoće neprekidnoga slučajnog vektora)
 • Hamiltonov ciklus
 • Hamiltonov put
 • harmonijska sredina
 • harmonijski red
 • heksadecimalni brojevni sustav (dopušteni, v. heksadecimalni sustav)
 • heksadecimalni sustav
 • heksadekadski sustav (dopušteni, v. heksadecimalni sustav)
 • heksaedar (dopušteni, v. kocka)
 • hemisfera (dopušteni, v. polutka)
 • hermitska matrica
 • hermitski operator
 • Heronova formula
 • hi-kvadrat distribucija (dopušteni, v. hi-kvadrat razdioba)
 • hi-kvadrat razdioba
 • Hilbertov prostor
 • hiperbola
 • hiperbolička funkcija (zastarjeli, v. hiperbolna funkcija)
 • hiperbolički paraboloid (nepreporučeni, v. hiperbolični paraboloid)
 • hiperbolični paraboloid
 • hiperbolna funkcija
 • hiperbolni kosekans
 • hiperbolni kosinus
 • hiperbolni kotangens
 • hiperbolni sekans
 • hiperbolni sinus
 • hiperbolni tangens
 • hipergeometrijska distribucija (dopušteni, v. hipergeometrijska razdioba)
 • hipergeometrijska razdioba
 • hipotenuza
 • histogram
 • holomorfna funkcija
 • homeomorfizam
 • homeomorfna slika
 • homogena diferencijalna jednadžba
 • homogena funkcija
 • homogena jednadžba
 • homogena linearna diferencijalna jednadžba
 • homogeni polinom
 • homogeno preslikavanje (dopušteni, v. homogena funkcija)
 • homomorfizam
 • homomorfizam grupa
 • homotetija
 • homotopija
 • homotopna preslikavanja (dopušteni, v. homotopne funkcije)
 • homotopne funkcije
 • horizontalna asimptota
 • hvatište (dopušteni, v. početna točka vektora)
 • ideal
 • identička funkcija
 • identični operator
 • identitet
 • identiteta (dopušteni, v. identička funkcija)
 • ikosaedar
 • ikozaedar (nepreporučeni, v. ikosaedar)
 • imaginarna jedinica
 • imaginarna os
 • imaginarni broj
 • imaginarni dio kompleksnoga broja
 • implicitna jednadžba
 • implicitni oblik jednadžbe pravca
 • implicitno zadana funkcija
 • implikacija
 • indeks permutacije
 • indeksirana familija skupova (dopušteni, v. indeksirana porodica skupova)
 • indeksirana porodica skupova
 • indirektni dokaz (dopušteni, v. neizravni dokaz)
 • inducirana topologija
 • indukcijska baza
 • indukcijska pretpostavka
 • indukcijski korak
 • inferencijalna statistika (dopušteni, v. statističko zaključivanje)
 • infinitezimalna promjena
 • infinitezimalni račun
 • inflekcijska točka (dopušteni, v. prijevojna točka)
 • informatika (dopušteni, v. računarstvo)
 • integrabilna funkcija
 • integracija (dopušteni, v. integriranje)
 • integracijska konstanta
 • integral po mjeri (dopušteni, v. Lebesgueov integral)
 • integralna domena
 • integralna krivulja
 • integralna reprezentacija
 • integrand (dopušteni, v. podintegralna funkcija)
 • integriranje
 • interkvartil
 • interkvartilni raspon (dopušteni, v. interkvartil)
 • interpolacija (dopušteni, v. interpoliranje)
 • interpolacijski polinom
 • interpolacijski splajn
 • interpoliranje
 • interval
 • interval pouzdanosti (dopušteni, v. pouzdani interval)
 • interval povjerenja (dopušteni, v. pouzdani interval)
 • invarijantna podgrupa (dopušteni, v. normalna podgrupa)
 • invarijantnost
 • invertibilna matrica (dopušteni, v. regularna matrica)
 • invertibilni element
 • invertibilni operator
 • inverzija (dopušteni, v. transpozicija)
 • inverzna funkcija
 • inverzna matrica
 • inverzna operacija
 • inverzna slika skupa (dopušteni, v. praslika skupa)
 • inverzna trigonometrijska funkcija (dopušteni, v. lučna funkcija)
 • inverzni element
 • inverzni morfizam (dopušteni, v. dvostrani inverzni element morfizma)
 • inverzno preslikavanje (dopušteni, v. inverzna funkcija)
 • injekcija
 • injektivna funkcija (dopušteni, v. injekcija)
 • iracionalni broj
 • ishodište koordinatnoga sustava
 • isječak kruga (dopušteni, v. kružni isječak)
 • iskazna logika (dopušteni, v. izjavna logika)
 • ispruženi kut
 • istinitosna funkcija (dopušteni, v. funkcija istinitosti)
 • istinitost
 • istinosna vrijednost (dopušteni, v. istinitost)
 • iteracija
 • izbočeni kut
 • izjava
 • izjavna logika
 • izmjenični red
 • izmjeriva funkcija
 • izmjerivi prostor
 • izolirani singularitet
 • izometrija
 • izomorfizam
 • izravni dokaz
 • izravni umnožak grupa
 • izvodnica stošca
 • jakost testa
 • ječni broj (dopušteni, v. pozitivni broj)
 • jedinica (dopušteni, v. jedinični element)
 • jedinica
 • jedinica u prstenu
 • jedinična dužina
 • jedinična kružnica
 • jedinična matrica
 • jedinični element
 • jedinični vektor
 • jednadžba
 • jednadžba drugoga stupnja (dopušteni, v. kvadratna jednadžba)
 • jednadžba prvoga stupnja (dopušteni, v. linearna jednadžba)
 • jednakobrojni skupovi
 • jednakokračni trapez
 • jednakokračni trokut
 • jednakost
 • jednakostrana hiperbola
 • jednakostranični trokut
 • jednočlan (dopušteni, v. monom)
 • jednočlani skup
 • jednolika distribucija (dopušteni, v. jednolika razdioba)
 • jednolika konvergencija
 • jednolika razdioba
 • jednoplohi hiperboloid (dopušteni, v. jednoplošni hiperboloid)
 • jednoplošni hiperboloid
 • jednostavna izjava
 • jednostavni događaj (dopušteni, v. elementarni događaj)
 • jednostavno povezano područje
 • jednostavno pravilo trojno (dopušteni, v. pravilo trojno)
 • jednostruka nultočka polinoma
 • jednostruki integral
 • jednostruki korijen polinoma (dopušteni, v. jednostruka nultočka polinoma)
 • jednostruko povezano područje (dopušteni, v. jednostavno povezano područje)
 • jednoznačna funkcija (dopušteni, v. funkcija)
 • jednoznačno preslikavanje (dopušteni, v. funkcija)
 • jezgra funkcije
 • jezgra homomorfizma
 • jezgra linearnoga operatora
 • jezgra morfizma (dopušteni, v. jezgra homomorfizma)
 • Jordanova baza
 • Jordanova baza linearnoga operatora (dopušteni, v. Jordanova baza)
 • Jordanova forma
 • Jordanova kanonska forma (dopušteni, v. Jordanova forma)
 • Jordanova klijetka
 • Jordanova matrica
 • Jordanova normalna forma (dopušteni, v. Jordanova forma)
 • kalota
 • kanonska baza (dopušteni, v. standardna baza vektorskoga prostora)
 • kanonska baza vektorskoga prostora (dopušteni, v. standardna baza vektorskoga prostora)
 • karakteristična funkcija podskupa
 • karakteristična jednadžba
 • karakteristična jednadžba diferencijalne jednadžbe
 • karakteristična jednadžba matrice
 • karakteristični polinom
 • kardinalni broj (dopušteni, v. glavni broj)
 • kardinalni broj skupa (dopušteni, v. glavni broj skupa)
 • Kartezijev koordinatni sustav (dopušteni, v. pravokutni koordinatni sustav)
 • Kartezijev produkt (dopušteni, v. Kartezijev umnožak dvaju skupova)
 • Kartezijev produkt dvaju skupova (dopušteni, v. Kartezijev umnožak dvaju skupova)
 • Kartezijev umnožak dvaju skupova
 • Kartezijeve koordinate (dopušteni, v. pravokutne koordinate)
 • kategorija
 • kateta
 • kineski trokut (dopušteni, v. Pascalov trokut)
 • klasa
 • klasa ekvivalencije
 • klasa morfizama kategorije
 • klasična vjerojatnost (dopušteni, v. Laplaceov model vjerojatnosti)
 • klasični model vjerojatnosti (dopušteni, v. Laplaceov model vjerojatnosti)
 • kocka
 • kodomena funkcije
 • koeficijent
 • koeficijent algebarske jednadžbe
 • koeficijent korelacije slučajnih varijabla
 • koeficijent korelacije slučajnih varijabli (dopušteni, v. koeficijent korelacije slučajnih varijabla)
 • koeficijent korelacije uzorka (dopušteni, v. Pearsonov koeficijent korelacije uzorka)
 • koeficijent polinoma
 • koeficijent proporcionalnosti
 • koeficijent razmjernosti (dopušteni, v. koeficijent proporcionalnosti)
 • koeficijent sličnosti
 • koeficijent smjera pravca
 • koeficijent smjera tangente
 • količitelj (dopušteni, v. kvantifikator)
 • količnik
 • kolinearne točke
 • kolinearni vektori
 • kombinacija
 • kompaktni nosač funkcije
 • kompaktni operator
 • kompaktni skup
 • kompleksna analiza
 • kompleksna derivacija
 • kompleksna funkcija
 • kompleksna nultočka funkcije
 • kompleksna promjenjivica (dopušteni, v. kompleksna varijabla)
 • kompleksna ravnina
 • kompleksna varijabla
 • kompleksni broj
 • kompleksni vektorski prostor
 • kompleksno konjugirani brojevi
 • komplement skupa
 • komplementarni događaj (dopušteni, v. suprotni događaj)
 • komplementarni kutovi
 • komplementi (dopušteni, v. komplementarni kutovi)
 • komponenta vektora
 • komponiranje funkcija
 • kompozabilni par morfizama
 • kompozicija (dopušteni, v. komponiranje funkcija)
 • kompozicija funkcija (dopušteni, v. komponiranje funkcija)
 • komutativna algebra
 • komutativna algebra
 • komutativna grupa
 • komutativna operacija
 • komutativni prsten
 • komutativnost
 • komutirajuće varijable
 • konačni decimalni broj (nepreporučeni, v. konačni decimalni zapis)
 • konačni decimalni zapis
 • konačni integral
 • konačni niz
 • konačni red
 • konačni skup
 • konačni verižni razlomak
 • konačnodimenzijski vektorski prostor
 • konačnodimenzionalni vektorski prostor (dopušteni, v. konačnodimenzijski vektorski prostor)
 • kongruencija
 • kongruentni kutovi (dopušteni, v. sukladni kutovi)
 • kongruentnost (dopušteni, v. sukladnost)
 • konika (dopušteni, v. čunjosječnica)
 • konkavna funkcija
 • konstanta (dopušteni, v. konstantna funkcija)
 • konstanta integracije (dopušteni, v. integracijska konstanta)
 • konstantna funkcija
 • konstantni član polinoma (dopušteni, v. slobodni član polinoma)
 • konstantni polinom
 • kontinuirana funkcija (dopušteni, v. neprekidna funkcija)
 • kontradikcija (dopušteni, v. proturječje)
 • konveksna funkcija
 • konveksna ljuska
 • konveksni mnogokut
 • konveksni poliedar
 • konveksni poligon (dopušteni, v. konveksni mnogokut)
 • konveksni skup
 • konveksni višekut (dopušteni, v. konveksni mnogokut)
 • konvergencija
 • konvergencija gotovo sigurno
 • konvergencija po distribuciji
 • konvergencija po vjerojatnosti
 • konvergencija u srednjemu
 • konvergentni niz
 • konvergentni red
 • konjugirano kompleksni brojevi (nepreporučeni, v. kompleksno konjugirani brojevi)
 • konjunkcija
 • koordinate
 • koordinatna os
 • koordinatna projekcija
 • koordinatna ravnina
 • koordinatni pravac (dopušteni, v. brojevni pravac)
 • koordinatni sustav
 • koordinatni sustav u prostoru (dopušteni, v. prostorni koordinatni sustav)
 • koordinatno ishodište (dopušteni, v. ishodište koordinatnoga sustava)
 • korak indukcije (dopušteni, v. indukcijski korak)
 • korelacijska matrica slučajnoga vektora
 • korelirane slučajne varijable
 • korigirana uzoračka varijanca (dopušteni, v. uzoračka varijanca)
 • korigirana varijanca uzorka (dopušteni, v. uzoračka varijanca)
 • korijen
 • korijen broja
 • korijen polinoma (dopušteni, v. nultočka polinoma)
 • korjenovanje
 • korolar (dopušteni, v. posljedica)
 • kosa asimptota
 • kosa četvorina (dopušteni, v. romb)
 • kosa nestičnica (dopušteni, v. kosa asimptota)
 • kosa prizma
 • kosa projekcija
 • kosekans hiperbolni (dopušteni, v. hiperbolni kosekans)
 • kosi valjak
 • kosinus
 • kosinus smjera
 • kosinusni poučak (dopušteni, v. poučak o kosinusima)
 • kosinusoida
 • kosinusov poučak (zastarjeli, v. poučak o kosinusima)
 • kosokutne koordinate
 • kosokutni koordinatni sustav
 • kosokutni trokut
 • kososimetrična matrica (dopušteni, v. antisimetrična matrica)
 • kotangens
 • kovarijacijska matrica slučajnoga vektora
 • kovarijanca slučajnih varijabla
 • kovarijanca slučajnih varijabli (dopušteni, v. kovarijanca slučajnih varijabla)
 • kovarijanca uzorka (dopušteni, v. uzoračka kovarijanca)
 • kraćenje (dopušteni, v. skraćivanje)
 • krajnja točka dužine
 • krajnja točka intervala
 • krak jednakokračnoga trokuta
 • krak kuta
 • krak trapeza
 • kriptoanaliza
 • kritična točka funkcije
 • kritično područje
 • krivulja
 • krivulja drugoga reda (dopušteni, v. čunjosječnica)
 • krivulja drugoga reda
 • krivuljni integral
 • krnja piramida
 • krnji stožac
 • krug
 • kruglja (zastarjeli, v. kugla)
 • kružna čunjasta ploha (dopušteni, v. čunjasta ploha)
 • kružna funkcija (dopušteni, v. trigonometrijska funkcija)
 • kružni dijagram
 • kružni isječak
 • kružni luk
 • kružni odsječak
 • kružni put na grafu
 • kružni put u grafu (dopušteni, v. kružni put na grafu)
 • kružni vijenac
 • kružnica
 • kub (zastarjeli, v. kocka)
 • kubna jednadžba
 • kubni korijen (dopušteni, v. treći korijen)
 • kugla
 • kuglin odsječak (dopušteni, v. kalota)
 • kuglin sloj
 • kusp (dopušteni, v. šiljak)
 • kut
 • kut dvaju pravaca
 • kut dviju ravnina
 • kut između dvaju pravaca (dopušteni, v. kut dvaju pravaca)
 • kut između dviju ravnina (dopušteni, v. kut dviju ravnina)
 • kut između pravaca (dopušteni, v. kut dvaju pravaca)
 • kut pravca i ravnine
 • kutni stupanj
 • kvadar
 • kvadrant
 • kvadrat
 • kvadratna forma
 • kvadratna funkcija (dopušteni, v. kvadratni polinom)
 • kvadratna jednadžba
 • kvadratna matrica
 • kvadratna piramida
 • kvadratna prizma
 • kvadratna sredina
 • kvadratni korijen (dopušteni, v. drugi korijen)
 • kvadratni polinom
 • kvadratni šiljnik (zastarjeli, v. kvadratna piramida)
 • kvantifikator
 • kvantil slučajne varijable
 • kvocijent (dopušteni, v. količnik)
 • kvocijentna grupa
 • kvocijentni prsten
 • kvocijentni skup
 • Laplaceov model vjerojatnosti
 • Laurentov red
 • Lebesgue izmjeriva funkcija (nepreporučeni, v. Lebesgueova izmjeriva funkcija)
 • Lebesgueov integral
 • Lebesgueova integrabilna funkcija (dopušteni, v. Lebesgueova izmjeriva funkcija)
 • Lebesgueova izmjeriva funkcija
 • Leibniz-Newtonova formula (dopušteni, v. Newton-Leibnizova formula)
 • leksikografski uređaj
 • lema
 • l'Hopitalovo pravilo (dopušteni, v. l'Hospitalovo pravilo)
 • l'Hospitalovo pravilo
 • lihi broj (dopušteni, v. neparni broj)
 • lijevi koordinatni sustav
 • limes (dopušteni, v. granična vrijednost niza)
 • limes funkcije (dopušteni, v. granična vrijednost funkcije)
 • limes niza (dopušteni, v. granična vrijednost niza)
 • limes slijeva (dopušteni, v. granična vrijednost slijeva)
 • limes zdesna (dopušteni, v. granična vrijednost zdesna)
 • linearna algebra
 • linearna diferencijalna jednadžba
 • linearna forma
 • linearna funkcija
 • linearna interpolacija (dopušteni, v. linearno interpoliranje)
 • linearna jednadžba
 • linearna jednakost
 • linearna kombinacija vektora
 • linearna ljuska
 • linearna nejednakost
 • linearna optimizacija
 • linearna transformacija (dopušteni, v. linearni operator)
 • linearni ekscentricitet
 • linearni funkcional (dopušteni, v. linearna forma)
 • linearni operator
 • linearni polinom
 • linearni prostor (dopušteni, v. vektorski prostor)
 • linearni sustav
 • linearni uređaj (dopušteni, v. potpuni uređaj)
 • linearno interpoliranje
 • linearno nezavisni skup vektora
 • linearno preslikavanje (dopušteni, v. linearni operator)
 • linearno programiranje (dopušteni, v. linearna optimizacija)
 • linearno uređeni skup (dopušteni, v. potpuno uređeni skup)
 • linearno zavisni skup vektora
 • linearno zavisni vektori (dopušteni, v. linearno zavisni skup vektora)
 • linearnost
 • logaritam
 • logaritamska funkcija
 • logaritamska jednadžba
 • logaritamske tablice
 • logička operacija
 • logički izraz
 • logika prvoga reda
 • logika višega reda
 • lokalni ekstrem
 • lokalni maksimum
 • lokalni minimum
 • lučna funkcija
 • lučni kosinus (dopušteni, v. arkus kosinus)
 • lučni kotangens (dopušteni, v. arkus kotangens)
 • lučni sinus (dopušteni, v. arkus sinus)
 • lučni tangens (dopušteni, v. arkus tangens)
 • Ludolfov broj (dopušteni, v. pi)
 • luk
 • luk kružnice (dopušteni, v. kružni luk)
 • Maclaurinov red
 • maksimalni element skupa
 • mala os elipse
 • mala os hiperbole
 • mala poluos elipse
 • mala poluos hiperbole
 • mantisa
 • marginalna distribucija komponente diskretnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora)
 • marginalna distribucija komponente neprekidnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora)
 • marginalna funkcija gustoće komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • marginalna funkcija gustoće komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • marginalna gustoća komponente diskretnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna funkcija gustoće komponente diskretnoga slučajnog vektora)
 • marginalna gustoća komponente neprekidnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna funkcija gustoće komponente neprekidnoga slučajnog vektora)
 • marginalna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • marginalna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • Markovljev lanac
 • matematička analiza
 • matematička indukcija
 • matematička konstanta
 • matematička logika
 • matematička operacija
 • matematički izraz
 • matematički model
 • matematički objekt
 • matematičko očekivanje slučajne varijable
 • matematičko očekivanje slučajnoga vektora
 • matematika
 • matrica
 • matrica incidentnosti (dopušteni, v. matrica susjedstva)
 • matrica linearnoga operatora
 • matrica prijelaza
 • matrica susjedstva
 • matrični element
 • matrični koeficijent (dopušteni, v. matrični element)
 • matrični redak
 • matrični stupac
 • medijan slučajne varijable
 • medijan uzorka (dopušteni, v. uzorački medijan)
 • međusobno isključivi događaji
 • meromorfna kompleksna funkcija
 • metoda konačnih elemenata
 • metoda najmanjih kvadrata
 • metrički prostor
 • metrika
 • milijarda
 • milijun
 • mimoilazni pravci
 • minimalni element skupa
 • minimalno razapinjuće stablo
 • minimalno razapinjujuće drvo (dopušteni, v. minimalno razapinjuće stablo)
 • minuend (dopušteni, v. umanjenik)
 • mjera
 • mjera kuta
 • mjera kuta u radijanima
 • mjera kuta u stupnjevima
 • mješoviti produkt (dopušteni, v. mješoviti umnožak vektora)
 • mješoviti produkt vektora (dopušteni, v. mješoviti umnožak vektora)
 • mješoviti umnožak vektora
 • mnogokut
 • množenik
 • množenje
 • množenje skalarom
 • množidbenik (zastarjeli, v. množenik)
 • množina (dopušteni, v. skup)
 • množitelj
 • mod uzorka (dopušteni, v. dominantna vrijednost)
 • modul kompleksnog broja (dopušteni, v. apsolutna vrijednost kompleksnoga broja)
 • moguć događaj (dopušteni, v. mogući događaj)
 • mogući događaj
 • Moivreova formula
 • monoid
 • monom
 • monotona funkcija
 • monotoni niz
 • monotono padajuća funkcija (dopušteni, v. padajuća funkcija)
 • monotono rastuća funkcija (dopušteni, v. rastuća funkcija)
 • morfizam
 • morfizam u kategoriji (dopušteni, v. morfizam)
 • mreža (nepreporučeni, v. rešetka)
 • multiplikand (dopušteni, v. množenik)
 • multiplikativna funkcija
 • multiplikator (dopušteni, v. množitelj)
 • nacrt
 • nacrtna ravnina
 • nadskup
 • nagib pravca (dopušteni, v. smjer pravca)
 • najmanja gornja granica (dopušteni, v. najmanja gornja međa)
 • najmanja gornja međa
 • najmanji element skupa
 • najmanji zajednički nazivnik
 • najmanji zajednički višekratnik
 • najniža gornja granica (dopušteni, v. najmanja gornja međa)
 • najveća donja granica (dopušteni, v. najveća donja međa)
 • najveća donja međa
 • najveća donja ograda (dopušteni, v. najveća donja međa)
 • najveća gornja ograda (dopušteni, v. najmanja gornja međa)
 • najveća zajednička mjera (dopušteni, v. najveći zajednički djelitelj)
 • najveći cijeli dio broja
 • najveći element skupa
 • najveći zajednički djelitelj
 • najviša donja granica (dopušteni, v. najveća donja međa)
 • nasuprotna kateta
 • nasuprotna stranica
 • nazivnik
 • nearhimedska apsolutna vrijednost
 • neasocijativni prsten
 • neeuklidska geometrija
 • neeuklidski prostor
 • negacija
 • negativni broj
 • negativno korelirane slučajne varijable
 • nehomogena jednadžba
 • nehomogena linearna diferencijalna jednadžba
 • neizravni dokaz
 • neizrazita logika
 • neizraziti skup
 • neječni broj (dopušteni, v. nepozitivni realni broj)
 • nejednadžba
 • nejednakost
 • nejednakost trokuta
 • nekomutativna operacija
 • nekonveksni mnogokut
 • nekonveksni poligon (dopušteni, v. nekonveksni mnogokut)
 • nekonveksni višekut (dopušteni, v. nekonveksni mnogokut)
 • nekorelirane slučajne varijable
 • nelinearna jednadžba
 • nelinearni operator
 • nelinearni sustav
 • nemogući događaj
 • nenegativna funkcija
 • nenegativni realni broj
 • neniječni broj (dopušteni, v. nenegativni realni broj)
 • neodređeni integral
 • neograničena funkcija (dopušteni, v. neomeđena funkcija)
 • neograničeni niz (dopušteni, v. neomeđeni niz)
 • neograničeni operator
 • neomeđena funkcija
 • neomeđeni niz
 • neomeđeni skup
 • neopadajuća funkcija (dopušteni, v. rastuća funkcija)
 • neorijentirani graf (dopušteni, v. neusmjereni graf)
 • neovisne slučajne varijable
 • neovisni događaji
 • neparna funkcija
 • neparna permutacija
 • neparni broj
 • nepozitivni realni broj
 • nepoznanica
 • nepravi algebarski razlomak
 • nepravi integral
 • neprazni skup
 • neprebrojivi skup
 • neprekidna funkcija
 • neprekidna slučajna varijabla
 • neprekidni prostor elementarnih događaja
 • neprekidni slučajni vektor
 • neprekinuta funkcija (dopušteni, v. neprekidna funkcija)
 • nepromjenjivost (dopušteni, v. invarijantnost)
 • nerazvijena jednadžba (dopušteni, v. implicitna jednadžba)
 • nerazvijena jednadžba pravca (dopušteni, v. implicitni oblik jednadžbe pravca)
 • nerazvita jednadžba (nepreporučeni, v. implicitna jednadžba)
 • nerazvita jednadžba pravca (nepreporučeni, v. implicitni oblik jednadžbe pravca)
 • nesingularna točka (dopušteni, v. regularna točka)
 • nestičnica (dopušteni, v. asimptota)
 • neuklonjivi prekid
 • neusmjereni graf
 • neusporedivi elementi
 • neutralni element skupa
 • Newton-Leibnizova formula
 • nezavisna varijabla
 • nezavisne slučajne varijable (dopušteni, v. neovisne slučajne varijable)
 • nezavisni događaji (dopušteni, v. neovisni događaji)
 • nigdje gust skup
 • niječni broj (dopušteni, v. negativni broj)
 • nijek (dopušteni, v. negacija)
 • ništica (dopušteni, v. nula)
 • nivo značajnosti testa (dopušteni, v. razina značajnosti testa)
 • nivo-krivulja
 • niz
 • niz brojeva
 • niz djelomičnih zbrojeva
 • niz parcijalnih suma (dopušteni, v. niz djelomičnih zbrojeva)
 • norma
 • norma vektora (dopušteni, v. duljina vektora)
 • normala (dopušteni, v. okomica)
 • normalna distribucija (dopušteni, v. normalna razdioba)
 • normalna podgrupa
 • normalna razdioba
 • normirana mjera (dopušteni, v. vjerojatnost događaja)
 • normirana mjera (dopušteni, v. vjerojatnost)
 • normirani vektorski prostor
 • nosač funkcije
 • nožište okomice
 • nula
 • nula-kut
 • nula-polinom (nepreporučeni, v. nulpolinom)
 • nula-vektor (dopušteni, v. nulvektor)
 • nulpolinom
 • nultočka funkcije
 • nultočka polinoma
 • nulvektor
 • numerička integracija (dopušteni, v. numeričko integriranje)
 • numerička statistička varijabla
 • numerički ekscentricitet
 • numeričko integriranje
 • nutrina skupa
 • nužan i dovoljan uvjet
 • nužan uvjet
 • nuždan i dovoljan uvjet (dopušteni, v. nužan i dovoljan uvjet)
 • nuždan uvjet (dopušteni, v. nužan uvjet)
 • obična diferencijalna jednadžba
 • obod geometrijskoga lika
 • obodni kut kružnice
 • obostrano jednoznačno preslikavanje (dopušteni, v. bijekcija)
 • obrnuto proporcionalne veličine (dopušteni, v. obrnuto razmjerne veličine)
 • obrnuto razmjerne veličine
 • obujam
 • odbidbenik (zastarjeli, v. umanjenik)
 • odbitnik (zastarjeli, v. umanjitelj)
 • odozdo ograničena funkcija (dopušteni, v. odozdo omeđena funkcija)
 • odozdo omeđena funkcija
 • odozdo omeđeni skup
 • odozgo ograničena funkcija (dopušteni, v. odozgo omeđena funkcija)
 • odozgo omeđena funkcija
 • odozgo omeđeni skup
 • određeni integral
 • odsječak kruga (dopušteni, v. kružni odsječak)
 • oduzimanje
 • ograničena funkcija (dopušteni, v. omeđena funkcija)
 • ograničeni linearni operator
 • ograničeni niz (dopušteni, v. omeđeni niz)
 • ograničeni skup (dopušteni, v. omeđeni skup)
 • ograničeni skup (dopušteni, v. omeđeni skup)
 • okolina
 • okolina točke
 • okomica
 • okomita nestičnica (dopušteni, v. vertikalna asimptota)
 • okomita projekcija
 • okomiti vektori
 • okomitost
 • oktaedar
 • oktant
 • omeđena funkcija
 • omeđena rešetka
 • omeđeni niz
 • omeđeni skup
 • omeđeni skup
 • omjer
 • onda i samo onda (dopušteni, v. ako i samo ako)
 • opća linearna grupa
 • opće rješenje diferencijalne jednadžbe
 • opći član niza
 • opći količitelj (dopušteni, v. univerzalni kvantifikator)
 • operator
 • opetovanje (dopušteni, v. iteracija)
 • opisana kružnica
 • opisana sfera
 • opisna statistika
 • oplošje
 • opseg
 • opstojni količitelj (dopušteni, v. egzistencijalni kvantifikator)
 • ordinalni broj (dopušteni, v. redni broj)
 • ordinalni broj skupa (dopušteni, v. redni broj skupa)
 • ordinata
 • ordinatna os (dopušteni, v. os ordinata)
 • orijentacija koordinatnoga sustava
 • orijentacija vektora
 • orijentacija vektorskoga prostora
 • orijentirani graf (dopušteni, v. usmjereni graf)
 • orijentirani kut
 • ortocentar
 • ortogonalizacija
 • ortogonalna matrica
 • ortogonalna porodica funkcija (dopušteni, v. ortonormirana porodica funkcija)
 • ortogonalna projekcija (dopušteni, v. okomita projekcija)
 • ortogonalni polinomi
 • ortogonalni vektori (dopušteni, v. okomiti vektori)
 • ortogonalnost (dopušteni, v. okomitost)
 • ortonormalizacija (dopušteni, v. ortonormiranje)
 • ortonormirana baza vektorskoga prostora
 • ortonormirana porodica funkcija
 • ortonormirani skup vektora
 • ortonormirani sustav (dopušteni, v. ortonormirani skup vektora)
 • ortonormiranje
 • os aplikata
 • os apscisa
 • os ordinata
 • os parabole
 • os rotacije (dopušteni, v. rotacijska os)
 • os simetrije
 • os simetrije parabole (dopušteni, v. os parabole)
 • os stošca
 • os vrtnje (dopušteni, v. rotacijska os)
 • osna simetrija
 • osno zrcaljenje (dopušteni, v. osna simetrija)
 • osnosimetrični lik
 • osnova brojevnoga sustava (dopušteni, v. brojevna osnova)
 • osnova logaritma (dopušteni, v. baza logaritma)
 • osnova prirodnoga logaritma (dopušteni, v. baza prirodnoga logaritma)
 • osnovica trapeza
 • osnovka piramide
 • osnovka prizme
 • osnovka stošca
 • osnovka šiljnika (zastarjeli, v. osnovka piramide)
 • osnovka valjka
 • osnovni teorem algebre
 • ostatak pri dijeljenju
 • ostatak reda
 • otvorena kugla
 • otvorena poluravnina
 • otvoreni interval
 • otvoreni pokrivač (dopušteni, v. pokrivač)
 • otvoreni poluprostor
 • otvoreni skup
 • otvoreno preslikavanje
 • oval
 • padajuća funkcija
 • padajući niz
 • parabola
 • paralela (dopušteni, v. usporednica)
 • paralelepiped (dopušteni, v. paralelopiped)
 • paralelna projekcija (dopušteni, v. usporedna projekcija)
 • paralelne dužine (dopušteni, v. usporedne dužine)
 • paralelne ravnine (dopušteni, v. usporedne ravnine)
 • paralelni pravci (dopušteni, v. usporedni pravci)
 • paralelni vektori (dopušteni, v. usporedni vektori)
 • paralelogram
 • paralelopiped
 • parametar
 • parametar populacije (dopušteni, v. populacijski parametar)
 • parametrizacija skupa
 • parcijalna derivacija
 • parcijalna diferencijalna jednadžba
 • parcijalna integracija (dopušteni, v. parcijalno integriranje)
 • parcijalna suma niza (dopušteni, v. djelomični zbroj niza)
 • parcijalna suma reda (dopušteni, v. djelomični zbroj reda)
 • parcijalni zbroj niza (dopušteni, v. djelomični zbroj niza)
 • parcijalni zbroj reda (dopušteni, v. djelomični zbroj reda)
 • parcijalno integriranje
 • parcijalno uređeni skup (dopušteni, v. uređeni skup)
 • parna funkcija
 • parna permutacija
 • parni broj
 • particija skupa
 • partikularno rješenje
 • partitivni skup
 • Pascalov trokut
 • Peanovi aksiomi
 • Pearsonov koeficijent korelacije (dopušteni, v. koeficijent korelacije slučajnih varijabla)
 • Pearsonov koeficijent korelacije slučajnih varijabli (dopušteni, v. koeficijent korelacije slučajnih varijabla)
 • Pearsonov koeficijent korelacije uzorka
 • pentagram
 • perimetar (dopušteni, v. opseg)
 • period funkcije
 • perioda (nepreporučeni, v. period funkcije)
 • periodička funkcija (nepreporučeni, v. periodična funkcija)
 • periodički događaj (nepreporučeni, v. periodični događaj)
 • periodična funkcija
 • periodični decimalni broj
 • periodični događaj
 • periodni decimalni broj (nepreporučeni, v. periodični decimalni broj)
 • permutacija
 • peterokut
 • pi
 • piramida
 • Pitagorin poučak
 • Pitagorin teorem (dopušteni, v. Pitagorin poučak)
 • pitagorska trojka
 • planarno stablo (dopušteni, v. ravninsko stablo)
 • planimetrija
 • plašt valjka
 • ploha
 • plošni integral
 • ploština (dopušteni, v. površina)
 • pobočka piramide
 • pobočka prizme
 • pobočka šiljnika (zastarjeli, v. pobočka piramide)
 • pobočna strana prizme (dopušteni, v. pobočka prizme)
 • pobočni brid prizme
 • početna točka vektora
 • početni uvjet
 • podalgebra
 • podgraf
 • podgrupa
 • podintegralna funkcija
 • podmnožina (dopušteni, v. podskup)
 • podprsten (nepreporučeni, v. potprsten)
 • područje
 • područje definicije funkcije (dopušteni, v. domena funkcije)
 • područje integracije (dopušteni, v. područje integriranja)
 • područje integriranja
 • područje konvergencije
 • područje vrijednosti funkcije (dopušteni, v. kodomena funkcije)
 • podskup
 • pogodba (dopušteni, v. implikacija)
 • pogreška druge vrste
 • pogreška prve vrste
 • Poissonova distribucija (dopušteni, v. Poissonova razdioba)
 • Poissonova razdioba
 • Poissonova slučajna varijabla
 • pokrivač
 • pol funkcije
 • polarne koordinate
 • polarni koordinatni sustav
 • poliedar
 • poligon (dopušteni, v. mnogokut)
 • poligon frekvencija
 • polinom
 • polinom drugoga stupnja (dopušteni, v. kvadratni polinom)
 • polinom jedne varijable
 • polinom prvoga stupnja (dopušteni, v. linearni polinom)
 • polinom više varijabla
 • polinom više varijabli (dopušteni, v. polinom više varijabla)
 • polinomna jednadžna (dopušteni, v. algebarska jednadžba)
 • polinomska jednadžba (nepreporučeni, v. algebarska jednadžba)
 • polinomski član (dopušteni, v. član polinoma)
 • polovište dužine
 • položajni brojevni sustav
 • polugrupa
 • polukrug
 • polukružnica
 • polukugla
 • polumjer konvergencije
 • polumjer kružnice
 • polumjer zakrivljenosti krivulje
 • polumjer zakrivljenosti plohe
 • polunorma
 • poluotvoreni interval
 • polupravac (dopušteni, v. zraka)
 • poluprostor
 • poluravnina
 • polusfera (dopušteni, v. polutka)
 • polutka
 • poluzatvoreni interval (dopušteni, v. poluotvoreni interval)
 • polje
 • polje definicije algebarske mnogostrukosti (dopušteni, v. polje definicije algebarske višestrukosti)
 • polje definicije algebarske višestrukosti
 • polje kompleksnih brojeva
 • polje realnih brojeva
 • pomak (dopušteni, v. translacija)
 • populacijski parametar
 • posljedak (dopušteni, v. posljedica)
 • posljedica
 • posto (dopušteni, v. postotak)
 • postotak
 • postulat (dopušteni, v. aksiom)
 • potencija
 • potenciranje
 • potprsten
 • potpun metrički prostor (dopušteni, v. potpuni metrički prostor)
 • potpuni diferencijal funkcije
 • potpuni kvadrat
 • potpuni metrički prostor
 • potpuni sustav događaja
 • potpuni uređaj
 • potpuno multiplikativna funkcija
 • potpuno polje
 • potpuno uređeni skup
 • poučak (dopušteni, v. teorem)
 • poučak o kosinusima
 • poučak o sinusima
 • pouzdani interval
 • povezani graf
 • povoljni događaj
 • površina (dopušteni, v. ploha)
 • površina
 • pozicijski brojevni sustav (dopušteni, v. položajni brojevni sustav)
 • pozicijski sustav (dopušteni, v. položajni brojevni sustav)
 • pozicioni brojevni sustav (nepreporučeni, v. položajni brojevni sustav)
 • pozitivna funkcija
 • pozitivni broj
 • pozitivno korelirane slučajne varijable
 • pramen pravaca
 • pramen ravnina
 • praslika skupa
 • prava klasa
 • pravac
 • pravac ravnine (dopušteni, v. pravac u ravnini)
 • pravac u beskonačnosti (dopušteni, v. beskonačno daleki pravac)
 • pravac u prostoru
 • pravac u ravnini
 • pravi algebarski razlomak
 • pravi djelitelj
 • pravi kut
 • pravi podskup
 • pravilna piramida
 • pravilna prizma
 • pravilna trostrana piramida
 • pravilni četverokut (dopušteni, v. kvadrat)
 • pravilni mnogokut
 • pravilni peterokut
 • pravilni poliedar
 • pravilni poligon (dopušteni, v. pravilni mnogokut)
 • pravilni tetraedar (dopušteni, v. pravilna trostrana piramida)
 • pravilni višekut (dopušteni, v. pravilni mnogokut)
 • pravilo trojno
 • pravokutna matrica (dopušteni, v. matrica)
 • pravokutne koordinate
 • pravokutni koordinatni sustav
 • pravokutni trokut
 • pravokutnik
 • prazni skup
 • prebrojivi skup
 • prebrojivo aditivna funkcija
 • predikat
 • predikatna logika (dopušteni, v. logika prvoga reda)
 • predstavnik klase ekvivalencije
 • predstavnik razreda ekvivalencije (dopušteni, v. predstavnik klase ekvivalencije)
 • predznak broja
 • prekid druge vrste
 • prekid funkcije
 • prekid prve vrste (dopušteni, v. skok funkcije)
 • premisa (dopušteni, v. pretpostavka)
 • prerez funkcije
 • prerez preslikavanja (dopušteni, v. prerez funkcije)
 • presječnica
 • presjek prebrojivo mnogo događaja
 • presjek skupova
 • preslikavanje (dopušteni, v. funkcija)
 • preslikavanje sličnosti
 • prethodnik broja
 • pretpostavka
 • pretpostavka indukcije (dopušteni, v. indukcijska pretpostavka)
 • približna formula
 • pribrojnik
 • prijelazna matrica (dopušteni, v. matrica prijelaza)
 • prijevojna točka
 • priležeća kateta
 • prim broj (dopušteni, v. prosti broj)
 • primitivna funkcija
 • pripisana kružnica
 • prirast argumenta
 • prirast funkcije
 • prirast funkcije u točki (dopušteni, v. prirast funkcije)
 • priročna logika (dopušteni, v. logika prvoga reda)
 • prirodna parametrizacija glatke krivulje
 • prirodni broj
 • prirodni logaritam
 • prirok (dopušteni, v. predikat)
 • prizma
 • probodište
 • procent (nepreporučeni, v. postotak)
 • procjenitelj parametra
 • produkt (dopušteni, v. umnožak)
 • produkt funkcija (dopušteni, v. umnožak funkcija)
 • projekcija
 • projekcijska zraka
 • projekcijski pravac (dopušteni, v. projekcijska zraka)
 • projektivizacija vektorskoga prostora (dopušteni, v. projektivni prostor)
 • projektivna geometrija
 • projektivna mnogostrukost (dopušteni, v. projektivna višestrukost)
 • projektivna ravnina
 • projektivna višestrukost
 • projektivni pravac
 • projektivni prostor
 • promjena argumenta (dopušteni, v. prirast argumenta)
 • promjena funkcije (dopušteni, v. prirast funkcije)
 • promjenjivica (dopušteni, v. varijabla)
 • promjer kružnice
 • proporcija (dopušteni, v. razmjer)
 • proporcionalne veličine (dopušteni, v. razmjerne veličine)
 • proporcionalni vektori
 • prosti broj
 • prosti djelitelj
 • prosti faktor (dopušteni, v. prosti djelitelj)
 • prostor beskonačne dimenzije (dopušteni, v. beskonačnodimenzijski vektorski prostor)
 • prostor elementarnih događaja
 • prostor konačne dimenzije (dopušteni, v. konačnodimenzijski vektorski prostor)
 • prostor mjere
 • prostorna krivulja
 • prostorni koordinatni sustav
 • proširenje polja
 • proturječje
 • prsten
 • prvi kvadrant
 • puni kut
 • put
 • put na grafu
 • p-vrijednost
 • racionalna funkcija
 • racionalni broj
 • računalna znanost (dopušteni, v. računarstvo)
 • računarstvo
 • računska operacija (dopušteni, v. aritmetička operacija)
 • računska pogreška
 • radijan
 • radijus (dopušteni, v. polumjer kružnice)
 • radijus konvergencije (dopušteni, v. polumjer konvergencije)
 • radijus kružnice (dopušteni, v. polumjer kružnice)
 • radijus zakrivljenosti plohe (dopušteni, v. polumjer zakrivljenosti plohe)
 • rang linearnoga operatora
 • rang matrice
 • raspon uzorka
 • rastav na faktore (zastarjeli, v. rastavljanje na faktore)
 • rastavljanje na faktore
 • rastuća funkcija
 • rastući niz
 • ravnalica
 • ravnalica parabole
 • ravnina
 • ravninska algebarska krivulja
 • ravninska geometrija (dopušteni, v. planimetrija)
 • ravninska krivulja
 • ravninska trigonometrija
 • ravninsko drvo (dopušteni, v. ravninsko stablo)
 • ravninsko stablo
 • razapinjuće drvo (dopušteni, v. razapinjuće stablo)
 • razapinjuće stablo
 • razdioba frekvencija
 • razina značajnosti testa
 • razlika
 • razlika dva događaja (dopušteni, v. razlika dvaju događaja)
 • razlika dvaju događaja
 • razlika skupova
 • razlika vektora
 • razlomačka crta
 • razlomak
 • razlomljeni dio broja
 • razmjer
 • razmjerne veličine
 • raznostranični trokut
 • razred ekvivalencije (dopušteni, v. klasa ekvivalencije)
 • razvijena jednadžba pravca (dopušteni, v. eksplicitni oblik jednadžbe pravca)
 • razvita jednadžba pravca (nepreporučeni, v. eksplicitni oblik jednadžbe pravca)
 • razvoj u red
 • razvoj u Taylorov red (dopušteni, v. Taylorov razvoj)
 • realna analiza
 • realna funkcija
 • realna funkcija realne varijable
 • realna os
 • realni broj
 • realni dio kompleksnoga broja
 • realni vektorski prostor
 • recipročna funkcija
 • recipročna vrijednost
 • recipročni razlomak
 • red
 • red brojeva
 • red diferencijalne jednadžbe
 • red elementa grupe
 • red grupe
 • red potencija
 • redak matrice (dopušteni, v. matrični redak)
 • redni broj
 • redni broj skupa
 • redni tip
 • refleksivna relacija
 • refleksivnost
 • regresijska funkcija
 • regresijski pravac
 • regularna matrica
 • regularna točka
 • rekurzivna relacija
 • relacija
 • relacija djeljivosti (dopušteni, v. djeljivost)
 • relacija ekvivalencije
 • relacija pripadanja
 • relacija uređaja
 • relativna frekvencija
 • relativna pogreška
 • relativno prosti brojevi
 • reprezentant klase ekvivalencije (dopušteni, v. predstavnik klase ekvivalencije)
 • restrikcija (dopušteni, v. suženje funkcije)
 • restrikcija funkcije (dopušteni, v. suženje funkcije)
 • rešetka
 • reziduum
 • rezultanta
 • Riemannov integral
 • rješenje jednadžbe
 • rješenje nejednadžbe
 • rješenje sustava jednadžba
 • rješenje sustava jednadžbi (dopušteni, v. rješenje sustava jednadžba)
 • rješenje sustava nejednadžba
 • rješenje sustava nejednadžbi (dopušteni, v. rješenje sustava nejednadžba)
 • Rolleov poučak (dopušteni, v. Rolleov teorem)
 • Rolleov teorem
 • romb
 • romboid
 • rotacija
 • rotacija prostora
 • rotacija ravnine
 • rotacija u prostoru (dopušteni, v. rotacija prostora)
 • rotacija u ravnini (dopušteni, v. rotacija ravnine)
 • rotacijska os
 • rotacijska ploha
 • rotacijski stožac
 • rotacijsko tijelo
 • rub poliedra
 • rubna zadaća
 • rubni problem (dopušteni, v. rubna zadaća)
 • rubni uvjet
 • samoadjungirana matrica (dopušteni, v. hermitska matrica)
 • savršeni broj
 • sedmerokut
 • segment (dopušteni, v. zatvoreni interval)
 • sekans
 • sekanta
 • sfera
 • sferna geometrija
 • sferna trigonometrija
 • sferne koordinate
 • sferni koordinatni sustav
 • sferni trokut
 • sigma-aditivna funkcija (dopušteni, v. prebrojivo aditivna funkcija)
 • sigma-algebra
 • sigma-algebra događaja
 • sigurni događaj
 • simetrala dužine
 • simetrala kuta
 • simetrična matrica
 • simetrična razlika skupova
 • simetričnost
 • simetrija
 • simpleks
 • simpleks-metoda
 • Simpsonova formula
 • Simpsonovo pravilo (dopušteni, v. Simpsonova formula)
 • singularitet
 • singularna matrica
 • singularna točka
 • sinus
 • sinusni poučak (dopušteni, v. poučak o sinusima)
 • sinusoida
 • sjecište pravaca
 • skalar
 • skalarna komponenta vektora
 • skalarni kvadrat vektora
 • skalarni produkt (dopušteni, v. skalarni umnožak vektora)
 • skalarni produkt vektora (dopušteni, v. skalarni umnožak vektora)
 • skalarni umnožak vektora
 • skalarno množenje (dopušteni, v. skalarni umnožak vektora)
 • skok funkcije
 • skraćivanje
 • skrativi razlomak
 • skup
 • skup cijelih brojeva
 • skup kompleksnih brojeva
 • skup prirodnih brojeva
 • skup racionalnih brojeva
 • skup realnih brojeva
 • skup vrijednosti funkcije (dopušteni, v. slika funkcije)
 • slaganje funkcija (dopušteni, v. komponiranje funkcija)
 • sličnost
 • sličnost matrica
 • slika funkcije
 • slika linearnoga operatora
 • slobodni član polinoma
 • složena funkcija
 • složena izjava
 • složeni broj
 • složeni događaj
 • složeno pravilo trojno
 • slučajna varijabla
 • slučajni broj
 • slučajni pokus
 • slučajni proces
 • slučajni uzorak
 • slučajni vektor
 • sljedbenik broja
 • smjer
 • smjer pravca
 • smjer vektora
 • snaga testa (dopušteni, v. jakost testa)
 • snop ravnina
 • specijalna ortogonalna matrica
 • spektar linearnoga operatora
 • spojnica
 • sporedna dijagonala matrice
 • sporedna os elipse (dopušteni, v. mala os elipse)
 • sporedna os hiperbole (dopušteni, v. mala os hiperbole)
 • sporedna poluos (dopušteni, v. mala poluos elipse)
 • sporedna poluos hiperbole (dopušteni, v. mala poluos hiperbole)
 • sredina uzorka (dopušteni, v. uzoračka sredina)
 • središnja projekcija
 • središnje zrcaljenje (dopušteni, v. centralna simetrija)
 • središnji kut kružnice
 • središte elipse
 • središte hiperbole
 • središte kružnice
 • središte kugle
 • središte sfere
 • središte simetrije
 • središte zakrivljenosti
 • srednjica trapeza
 • srednjica trokuta
 • stablo
 • stalnica (dopušteni, v. matematička konstanta)
 • standardna baza vektorskoga prostora
 • standardna devijacija slučajne varijable
 • standardna devijacija uzorka (dopušteni, v. uzoračka standardna devijacija)
 • standardna pogreška
 • statistička hipoteza
 • statistička jedinica
 • statistička populacija
 • statistička varijabla
 • statistički test
 • statistički vektor
 • statističko obilježje (dopušteni, v. statistička varijabla)
 • statističko zaključivanje
 • statistika
 • statistika
 • stavak (dopušteni, v. teorem)
 • step-funkcija
 • stereometrija
 • stohastički proces (dopušteni, v. slučajni proces)
 • stožac
 • strana poliedra
 • stranica mnogokuta
 • stranica poliedra (nepreporučeni, v. strana poliedra)
 • stranica poligona (dopušteni, v. stranica mnogokuta)
 • stranica trokuta
 • stranica višekuta (dopušteni, v. stranica mnogokuta)
 • strogi lokalni maksimum
 • strogi lokalni minimum
 • strogo monotona funkcija
 • strogo monotoni niz
 • strogo padajuća funkcija
 • strogo padajući niz
 • strogo rastuća funkcija
 • strogo rastući niz
 • Studentova distribucija (dopušteni, v. Studentova razdioba)
 • Studentova razdioba
 • stupac matrice (dopušteni, v. matrični stupac)
 • stupanj algebarske jednadžbe
 • stupanj homogenosti
 • stupanj polinoma
 • stupanj vrha grafa
 • stupčasti dijagram
 • sud (zastarjeli, v. izjava)
 • sukladni kutovi
 • sukladnost
 • sukut
 • suma (dopušteni, v. zbroj)
 • suma članova niza (dopušteni, v. zbroj članova niza)
 • suma geometrijskoga niza (dopušteni, v. zbroj geometrijskoga niza)
 • sumabilna funkcija
 • sumand (dopušteni, v. pribrojnik)
 • suplement (dopušteni, v. sukut)
 • suprotni broj
 • suprotni događaj
 • suprotni vektor
 • supstitucija varijabla (dopušteni, v. zamjena varijabla)
 • suptrahend (dopušteni, v. umanjitelj)
 • suptrakcija (dopušteni, v. oduzimanje)
 • surjekcija
 • surjektivna funkcija (dopušteni, v. surjekcija)
 • sustav jednadžba
 • sustav jednadžbi (dopušteni, v. sustav jednadžba)
 • sustav linearnih jednadžba (dopušteni, v. linearni sustav)
 • sustav linearnih jednadžbi (dopušteni, v. linearni sustav)
 • sustav nejednadžba
 • sustav nejednadžbi (dopušteni, v. sustav nejednadžba)
 • suženje funkcije
 • svojstvena vrijednost matrice
 • svojstvena vrijednost operatora
 • svojstveni vektor
 • svojstvo refleksivnosti (dopušteni, v. refleksivnost)
 • svojstvo tranzitivnosti (dopušteni, v. tranzitivnost)
 • šesterokut
 • šiljak
 • šiljasti kut
 • šiljastokutni trokut
 • taki broj (dopušteni, v. parni broj)
 • tangens
 • tangenta
 • tangentni mnogokut
 • tangentni poligon (dopušteni, v. tangentni mnogokut)
 • tangentni višekut (dopušteni, v. tangentni mnogokut)
 • tautologija
 • Taylorov polinom
 • Taylorov razvoj
 • Taylorov red
 • temeljna Jordanova klijetka
 • temeljni period funkcije
 • teorem
 • teorija brojeva
 • teorija skupova
 • teorija vjerojatnosti
 • testna statistika
 • test-statistika (nepreporučeni, v. testna statistika)
 • tetiva kružnice
 • tetivni mnogokut
 • tetivni poligon (dopušteni, v. tetivni mnogokut)
 • tetivni višekut (dopušteni, v. tetivni mnogokut)
 • tetraedar (dopušteni, v. trostrana piramida)
 • težišnica trokuta
 • težište
 • težište trokuta
 • tijelo
 • tisuća
 • tlocrt
 • tlocrtna ravnina
 • točka
 • točka algebarske mnogostrukosti (dopušteni, v. točka algebarske višestrukosti)
 • točka algebarske višestrukosti
 • točka lokalnoga maksimuma
 • točka lokalnoga minimuma
 • točka maksimuma
 • točka minimuma
 • točka prekida funkcije
 • točka u beskonačnosti (dopušteni, v. beskonačno daleka točka)
 • točka u koordinatnome sustavu
 • tok vektorskoga polja
 • topologija na skupu
 • topološka mnogostrukost
 • topološka struktura na skupu (dopušteni, v. topologija na skupu)
 • topološki linearni prostor (dopušteni, v. topološki vektorski prostor)
 • topološki potprostor
 • topološki prostor
 • topološki prsten
 • topološki vektorski prostor
 • torus
 • totalni diferencijal funkcije (dopušteni, v. potpuni diferencijal funkcije)
 • transcendentna funkcija
 • transcendentni broj
 • translacija
 • transponirana matrica
 • transpozicija
 • transverzala (dopušteni, v. presječnica)
 • tranzitivna relacija
 • tranzitivnost
 • trapez
 • treći korijen
 • treći kvadrant
 • triangulacija
 • trigonometrija
 • trigonometrijska funkcija
 • trigonometrijska jednadžba
 • trigonometrijska kružnica (dopušteni, v. brojevna kružnica)
 • trigonometrijski oblik kompleksnoga broja
 • trilijun
 • trinom
 • trobrid
 • tročlan (dopušteni, v. trinom)
 • trodimenzijski prostor
 • trodimenzionalni prostor (dopušteni, v. trodimenzijski prostor)
 • trojni produkt vektora (nepreporučeni, v. mješoviti umnožak vektora)
 • trokut
 • trostrana piramida
 • trostrana prizma
 • trostrani šiljnik (zastarjeli, v. trostrana piramida)
 • tupi kut
 • tupokutni trokut
 • učestalost (dopušteni, v. frekvencija)
 • udaljenost (dopušteni, v. metrika)
 • udaljenost
 • uklonjivi prekid
 • ukorijenjeno drvo (dopušteni, v. ukorijenjeno stablo)
 • ukorijenjeno stablo
 • umanjenik
 • umanjitelj
 • umnožak
 • umnožak funkcija
 • umnožnik (dopušteni, v. množenik)
 • uniformna distribucija (dopušteni, v. jednolika razdioba)
 • uniformna konvergencija (dopušteni, v. jednolika konvergencija)
 • uniformna razdioba (dopušteni, v. jednolika razdioba)
 • unija prebrojivo mnogo događaja
 • unija skupova
 • unitarni operator
 • unitarni prostor
 • univerzalni kvantifikator
 • univerzalni skup
 • unutarnja točka
 • unutarnji kut mnogokuta
 • upisana kružnica
 • upisana sfera
 • upotpunjenje polja
 • uređaj (dopušteni, v. relacija uređaja)
 • uređajna relacija (dopušteni, v. relacija uređaja)
 • uređena baza vektorskoga prostora
 • uređena trojka
 • uređeni par
 • uređeni skup
 • usmjerena derivacija
 • usmjerena dužina
 • usmjereni graf
 • usmjereno drvo (dopušteni, v. usmjereno stablo)
 • usmjereno stablo
 • usporedivi elementi
 • usporedna projekcija
 • usporedne dužine
 • usporedne ravnine
 • usporedni pravci
 • usporedni vektori
 • usporednica
 • usporednik (dopušteni, v. paralelogram)
 • uspravna čunjasta ploha
 • uspravna piramida
 • uspravna prizma
 • uspravni stožac
 • uspravni šiljnik (zastarjeli, v. uspravna piramida)
 • uspravni valjak
 • uvjetna distribucija komponente diskretnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. uvjetna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora)
 • uvjetna distribucija komponente neprekidnoga slučajnog vektora (dopušteni, v. uvjetna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora)
 • uvjetna funkcija gustoće komponente slučajnoga vektora
 • uvjetna gustoća komponente slučajnoga vektora (dopušteni, v. uvjetna funkcija gustoće komponente slučajnoga vektora)
 • uvjetna razdioba komponente diskretnoga slučajnog vektora
 • uvjetna razdioba komponente neprekidnoga slučajnog vektora
 • uvjetna vjerojatnost
 • uvjetna vjerojatnost događaja
 • uvjetni ekstrem
 • uvjetno matematičko očekivanje komponente slučajnoga vektora
 • uzajamno isključivi događaji (dopušteni, v. međusobno isključivi događaji)
 • uzajamno jednoznačno preslikavanje (dopušteni, v. bijekcija)
 • uzastopni integral
 • uzoračka kovarijanca
 • uzoračka sredina
 • uzoračka standardna devijacija
 • uzoračka varijanca
 • uzorački koeficijent korelacije (dopušteni, v. Pearsonov koeficijent korelacije uzorka)
 • uzorački medijan
 • uzorački mod (dopušteni, v. dominantna vrijednost)
 • uzorak
 • valić
 • valjak
 • vanjski kut mnogokuta
 • vanjština skupa
 • varijabla
 • varijabla integracije (dopušteni, v. varijabla integriranja)
 • varijabla integriranja
 • varijacija
 • varijanca slučajne varijable
 • varijanca uzorka (dopušteni, v. uzoračka varijanca)
 • vektor
 • vektor
 • vektor redak
 • vektor stupac
 • vektorska funkcija
 • vektorska komponenta vektora (dopušteni, v. komponenta vektora)
 • vektorski potprostor
 • vektorski prostor
 • vektorski prostor beskonačne dimenzije (dopušteni, v. beskonačnodimenzijski vektorski prostor)
 • vektorski prostor konačne dimenzije (dopušteni, v. konačnodimenzijski vektorski prostor)
 • vektorski umnožak
 • vektorsko množenje (dopušteni, v. vektorski umnožak)
 • vektorsko polje
 • veličina uzorka (dopušteni, v. duljina uzorka)
 • velika os elipse
 • velika os hiperbole
 • velika poluos elipse
 • Vennov dijagram
 • verižni razlomak
 • vertikalna asimptota
 • visina
 • visina trokuta
 • višečlan (dopušteni, v. polinom)
 • višedimenzijski prostor
 • višedimenzionalni prostor (dopušteni, v. višedimenzijski prostor)
 • višekratnik
 • višekratnik broja (dopušteni, v. višekratnik)
 • višekut (dopušteni, v. mnogokut)
 • višestruki integral
 • višeznačna funkcija
 • višeznačno preslikavanje (dopušteni, v. višeznačna funkcija)
 • vjerodostojnost
 • vjerojatnosna mjera (dopušteni, v. vjerojatnost događaja)
 • vjerojatnosna mjera (dopušteni, v. vjerojatnost)
 • vjerojatnosni prostor
 • vjerojatnost
 • vjerojatnost događaja
 • vlastita vrijednost matrice (dopušteni, v. svojstvena vrijednost matrice)
 • vlastita vrijednost operatora (dopušteni, v. svojstvena vrijednost operatora)
 • vodoravna nestičnica (dopušteni, v. horizontalna asimptota)
 • volumen (dopušteni, v. obujam)
 • vrh geometrijskoga tijela
 • vrh grafa
 • vrh hiperbole
 • vrh kuta
 • vrh mnogokuta
 • vrh piramide
 • vrh poligona (dopušteni, v. vrh mnogokuta)
 • vrh stošca
 • vrh trokuta
 • vrh višekuta (dopušteni, v. vrh mnogokuta)
 • vrijednost funkcije u točki
 • vrijednost razlomka
 • vrtnja (dopušteni, v. rotacija)
 • vrtnja prostora (dopušteni, v. rotacija prostora)
 • vrtnja ravnine (dopušteni, v. rotacija ravnine)
 • vrtnja u prostoru (dopušteni, v. rotacija prostora)
 • vrtnja u ravnini (dopušteni, v. rotacija ravnine)
 • zajednička distribucija slučajnih varijabla (dopušteni, v. zajednička razdioba slučajnih varijabla)
 • zajednička razdioba slučajnih varijabla
 • zajednički divizor (dopušteni, v. zajednički djelitelj)
 • zajednički djelitelj
 • zajednički faktor (dopušteni, v. zajednički djelitelj)
 • zajednički nazivnik
 • zajednički višekratnik
 • zakon razdiobe slučajne varijable
 • zakon razdiobe slučajnoga vektora
 • zakon velikih brojeva
 • zamjena varijabla
 • zanemarivi događaj
 • zatvarač skupa
 • zatvorena krivulja
 • zatvorena kugla
 • zatvorena poluravnina
 • zatvoreni interval
 • zatvoreni poluprostor
 • zatvoreni skup
 • zavisna varijabla
 • zbrajanje
 • zbroj
 • zbroj članova niza
 • zbroj geometrijskoga niza
 • združivanje (dopušteni, v. unija skupova)
 • zlatni broj (dopušteni, v. zlatni omjer)
 • zlatni omjer
 • zlatni rez
 • znamenka
 • zraka
 • zrcalnost (dopušteni, v. simetričnost)
 • zrcaljenje (dopušteni, v. simetrija)
 • zrcaljenje s obzirom na pravac (nepreporučeni, v. osna simetrija)
 • zvjezdasti peterokut (dopušteni, v. pentagram)
 • žarište elipse
 • žarište hiperbole
 • žarište parabole